Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

Uitgelicht

door Liesbeth Simpelaar

Serie Verleden in Beeld, met speciale aandacht voor de vrouwen in de geschiedenis 


Liefdadigheid met een scherp randje

Europa, 16de eeuw, Renaissance

6 maart 2018
Dit schilderij laat de inschrijving zien van wezen en vondelingen in het Aalmoezeniershuis in Amsterdam. De figuren met de witte, luxueuze kragen (zgn. molensteenkragen) zijn de regenten van het stadsbestuur en hun vrouwen. Het stadsbestuur had het toezicht op het weeshuis; links heeft een vrouw een grote sleutelbos vast en het wapen van Amsterdam ligt duidelijk zichtbaar op een stoel. Een vrouw zit een baby te voeden en de grotere kinderen kijken vol vertrouwen op naar de regenten.

Om zwerfkinderen van de straat te halen en bedelarij te voorkomen kwamen er in bijna elke Nederlandse stad weeshuizen, waar de kinderen konden opgroeien tot eerzame, vrome en economisch zelfredzame burgers. Meisjes werden voorbereid op het huwelijk door te leren handwerken, spinnen en weven, jongens gingen bij een ambachtsman in de leer. Verder werden de kinderen in het gareel gehouden; van individuele opvoeding was nog geen sprake.

Behalve de weeshuizen werden in de 15de en 16de eeuw ook andere stedelijke gasthuizen voor langer verblijf opgericht ter vervanging van de tijdelijke armenopvang in kloosterhospitalen: armenhuizen, huizen voor ex-prostituees, dolhuizen en bejaardenhuizen. Deze gasthuizen betekenden opvang, maar in de loop van de tijd ook de mogelijkheid tot disciplinering. Steeds meer onvrijheden werden ingevoerd: uniformen, bewijsjes, regels, straffen en tewerkstellingen (1).  Eind 16de eeuw kwamen er werkhuizen voor de armen. Dat waren meer een soort gevangenissen.

Wie werkten er?

Wie zetten zich nu eigenlijk in voor deze gasthuizen? Voor de weeshuizen waren dat regenten, kinderloze echtparen, aalmoezeniers, schoolmeesters (bezoldigd), priesters en ongetrouwde vrouwen (zoals begijnen). Daar was de zorg, net als in de ziekenhuizen, niet helemaal beperkt tot het materiële.
Het is moeilijk iets te weten te komen over de andere gasthuizen. Wat betreft de katholieke gasthuizen is het iets duidelijker dan bij de protestantse.

In de nog geheel katholieke 15de eeuw werkten monniken, nonnen, lekenbroederschappen (mannen en vrouwen) en vrouwen uit religieuze open gemeenschappen, zoals begijnen en tertiarissen, voor de zieken en armen. Deze vrouwengemeenschappen werden in de 16de eeuw geslotener, maar de Ursulinen, de Zusters van de Liefde en de Nederlandse begijnen bleven actief buiten hun convent. In het katholieke deel van Europa waren ze bepalend voor de gezondheidszorg, het onderwijs (zo gaven de Ursulinen les in door hen opgerichte meisjesscholen), de bejaardenzorg (2) en ook werkten ze voor weeskinderen (3). In Nederland werden eind 16de eeuw nog de Klopjes opgericht, die net als de begijnen veel liefdadigheidswerk deden. Al deze religieuze ongetrouwdevrouwengroepen speelden een belangrijke rol in zorg, onderwijs en hulpverlening. Wat ze deden maakte voor de Europese samenleving in de 16de en 17de eeuw een groot verschil (4).

In de 16de eeuw was de verzorging in ieder geval overal een kwestie van kerkelijke en burgerlijke liefdadigheid. Burgers, stadsbesturen, priesters en aalmoezeniers gaven voedsel, kleding en turf aan de gasthuizen, al bleef de verstrekking ruim onder de maat (5).

Armoede en migratie

Er heerste in de 16de eeuw veel armoede. Er waren hongersnoden, pestepidemieën, en strijd en plunderingen wegens de Tachtigjarige Oorlog. En er waren grote migratiestromen. Mensen trokken weg van het verarmde platteland naar de steden, en vanaf 1588 verhuisden protestanten naar het protestants geworden noorden van Nederland en katholieken naar het zuiden. Daarbij kwam nog dat eind 16de eeuw veel joden uit Spanje en Oost-Europa naar Nederland vluchtten, want daar hoefden ze niet in ghetto’s te wonen, zoals in andere landen in Europa. In 1700 woonden in Amsterdam 10.000 joden, een hoger aantal dan in andere Europese steden. Er waren rijke joden, maar de meesten probeerden de kost te verdienen als venter, marskramer of uit los-vast werk; joden werden, evenals moslims, zigeuners en vrouwen, niet toegelaten tot de gildes.

Mensen verloren door vlucht of verhuizing hun sociale vangnet van familie en dorp (6) en vonden vaak niet (meteen) huis en werk. De werkverschaffing was trouwens vaak ook onregelmatig en mensen werden per dag betaald (7). Ruim de helft van de stedelingen leefden op het randje van de armoede, er hoefde maar iets te gebeuren of ze tuimelden over de rand. Als echtgenoten ziek werden, invalide of overleden was er amper of geen gezinsinkomen meer, want vrouwen werden niet geacht daarvoor te zorgen. Daardoor zijn de vrouwen in elke documentatie over armoede uit die tijd oververtegenwoordigd (8).

Steden

De steden waren christelijke, ommuurde gemeenschappen, waarin het stadsbestuur zich gedroeg als een Middeleeuwse feodale landheer (9) die gehoorzaamheid verwachtte van zijn onderdanen. Armoedebestrijding was meer een zaak van het bewaren van de sociale orde dan van een herverdeling van de rijkdom. Iedere burger moest zich inzetten voor de gezondheid van de stad, was verantwoordelijk voor het welzijn van het collectief. Want God strafte ondeugdzaamheid af door ziektes en hongersnoden. (10)

Daarom waren de werken van barmhartigheid een plicht voor iedere burger. In de gasthuizen hingen schilderijen en stonden beeldengroepen die deze werken uitbeeldden en ook het rederijkerstoneel, preken, tractaten, leerdichten en spiegels (didactische boekjes) riepen er toe op. Het toneel was een vast onderdeel van de feeestcultuur; op kermissen, jaarmarkten, en ommegangen werden kluchten, zinnespelen en tableaux vivants opgevoerd. Toneel spelde een belangrijke rol in de meningsvorming over maatschappelijke kwesties, al stond het wel onder toezicht van de kerk; scherpe kritiek kon niet (11).

Een nieuwe vorm van liefdadigheid

Wel kreeg liefdadigheid in de 16de eeuw een nieuwe uitvoering. Belangrijke oorzaken waren de ontdekking van het economische belang van arbeid, het protestantisme dat werk hoog in het vaandel had en het grote aantal bedelaars. Ook de opkomst van het stedelijke kerngezin was een oorzaak: nieuwe sociale netwerken waren nodig buiten de familiekring om, en dat werden de gilden (die hun leden ondersteuning gaven bij ziekte en ouderdom), parochies en wijken.

Protestanten zetten zich af tegen de berekenende katholieke vroomheid, waar liefdadigheid een soort boekhouderij voor de ziel was om in de hemel te komen. De armen verloren hun status als spirituele bemiddelaar (12). Armen waren gelijken, medebewoners van de stad, medechristenen die zwakker en kwetsbaarder waren. De grenzen van de stadsgemeenschap werden afgebakend, iemand moest er bijvoorbeeld wel een aantal jaar wonen, wilde hij of zij voor hulp in aanmerking komen.

Mensen in de gasthuizen waren via hun inschrijving waardig gekeurde armen. Thuiszittende armen ook; dat waren in principe hardwerkende mensen, slachtoffer van omstandigheden. Ze kregen daarom, na inspectie van huiszittenmeesters, brood, turf en kleding. Dat gebeurde door de broodtafels of tafels van de Heilige Geest in de kerken, waar mensen hun giften op konden neerleggen, en regelmatig waren er uitdelingen.

Twee groepen waren een bedreiging voor de gezondheid van de stad: bedelaars en heksen.

Bedelaars

Het aantal rondtrekkende bedelaars (zwervers, gebrekkigen, prostituees) nam sterk toe door armoede, grote migratiestromen, epidemieën en onregelmatige werkgelegenheid. Maar de tolerantie verminderde.
Bedelaars waren niet langer het gezicht van Christus; ze waren gewoon lui en een gevaar voor de burgerlijke deugdzaamheid: ze hadden geen meester, gingen niet naar kerkdiensten, ze stalen, waren crimineel en brachten door hun zwervend bestaan ziektes met zich mee. Stadsbesturen verboden het bedelen van landlopers en van mensen die niets aan hun lijf mankeerden, en christelijke plichten als gastvrijheid en het spijzen van hongerigen beschouwde men steeds meer alleen van toepassing op brave medeburgers uit eigen stad. Desondanks bleef spontane liefdadigheid bestaan. Het bedelen was niet uit te roeien, en allengs kwamen er strengere maatregelen.
In 1596 werd in Amsterdam het eerste werkhuis voor werkonwilligen opgericht, het rasphuis. Bedelaars werden van de straat geraapt en moesten zware lichamelijke arbeid verrichten: bomen raspen, als grondstof voor verf. Als ze zich niet aan de regels hielden riskeerden ze de galeien (tewerkstelling als galeislaaf). Voor vrouwen werd het spinhuis opgericht, eveneens in Amsterdam. Ook in armenhuizen werden mensen tewerkgesteld; op die manier probeerden gasthuizen financieel zelfonderhoudend te zijn, wat vaak niet lukte.

Tewerkstelling werd hèt medicijn tegen armoede, maar bleek niet altijd even succesvol. Want, zoals de 16de eeuwse schrijver Cervantes fijntjes opmerkte, ‘’Het is iets heel anders om discipline aan te prijzen dan om je eraan te onderwerpen.” (13)
Heksen


Vanaf de15de eeuw geloofden velen in het bestaan van heksen en tovenaars. Vrouwen werden gezien als irrationele wezens, zwak en vol seksuele lusten, dus als extra vatbaar voor de verleidingen van de duivel. Maar ze kozen er zelf voor om dienares van de duivel te worden en vernietigden dan oogsten, veroorzaakten ziektes en onvruchtbaarheid en stalen ongedoopte baby’s, een verklaring voor het grote aantal kinderen dat overleed.

In de 16de eeuw waren de heksenvervolgingen op z’n hoogtepunt. Geschat wordt dat in Europa 30.000-60.000 executies plaatsvonden, waarvan 80% vrouwen het slachtoffer waren: meestal vrouwen vanaf 60 jaar, arm en alleenstaand. Daarbij kwam nog het wantrouwen, de sociale uitsluiting en het geweld ten aanzien van deze groep vrouwen. Het invloedrijkste, in Europa meest verspreide boek was De Heksenhamer, vanaf 1486 een gids voor het herkennen, vervolgen en executeren van heksen. Tegenstemmen waren er wel. Een aantal bekende zijn de Nederlandse geestelijken Cornelius Loos en Balthasar Bekker en de arts Johannes Wier (1515-1588), die beschouwd wordt als de grondlegger van de psychiatrie. Johannes Wier wist diverse verdenkingen van hekserij af te wenden en schreef een boek, waarin hij betoogde dat marteling bekentenissen ongeloofwaardig maakte en dat heksen in werkelijkheid vrouwen waren die stemmen hoorden door een geestelijke stoornis. Een mooi citaat uit zijn boek: "Heksen zijn oude vrouwspersonen, meestal van gebrekkige conditie en bedaagde leeftijd, niet geheel bij zinnen, werkzame ellendige stumpers (…) Hij (de duivel) beeldt hen door zijn verblinding en voorspiegelingen allerlei ongeluk, schade en verderf dat andere mensen zouden hebben getroffen, zo sterk in, dat zij geloven dat zij het gedaan hebben, terwijl zij aan deze dingen volmaakt onschuldig zijn. (...) De heksen hebben hun verstand verloren door hun hoge leeftijd, door wanhoop en ellende.” (14)

Noten

(1) Terpstra, Nicholas (2015), Religious refugees in the early Modern World, Cambridge University Press, p. 87
(2) Zie noot 1, p. 85-87
(3) In bv. een weeshuis in Culemborg omstreeks 1560 hadden ongetrouwde vrouwen en priesters de dagelijkse leiding. Peter Brusse (2006): Een weeshuis vol vaderlandse twisten: https://www.volkskrant.nl/boeken/een-weeshuis-vol-vaderlandse-twisten~a799346/
(4) Zie noot 1, p. 87
(5) Blockmans, W.P. en Prevenier, W.: ‘Armoede in Nederland vanaf de 14de tot het midden van de 16de eeuw: bronnen en problemen’. In: Tijdschrift voor Geschiedenis nr. 88, 1975
(6) Boele, Anita (2013), Leden van een lichaam: Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1330-1650, uitg. Verloren, p. 45: https://books.google.nl/books?id=OcvSAQAAQBAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=armenzorg+zestiende+eeuw&source=bl&ots=LlIwbP-CoF&sig=rol_iZdQ5YnoF5bzasKe1MCtPs8&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwivqoeDtbTZAhVSCuwKHZmpB-s4ChDoAQhDMAU#v=onepage&q=armenzorg%20zestiende%20eeuw&f=false
(7) Zie noot 5, p. 504
(8) Zie noot 5, p. 504, 532. Verder deed Nicholas Terpstra (2013) in Cultures of Charity: Women, Politics, and the Reform of Poor Relief in Renaissance Italy, Harvard University Press, onderzoek naar het armoedebeleid in Bologna, wat met name veranderde door de hulpverlening aan de vele vrouwen.
(9) Jütte, Robert: ‘Poor relief and Social Discipline in Sixteenth-Century Europe’. In: European Studies Review, vol 11, nr. 1, 1981, p. 27
(10) Zie noot 1,  p. 18, 22-26
(11) zie noot 6, p. 24-33,50
(12)  Roczniak, Wladyslaw (2015): Poverty and Poor Relief. Samenvatting op: http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195399301/obo-9780195399301-0302.xml
(13) Zie noot 9, p. 42
(14) Wikipedia: Heksenvervolgingen in Europa, en: Johannes Wier

Afbeeldingen

1. Werner Jacobszn. van den Valckert (1626): Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis. Vrij van auteursrechten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SA_3021-Inschrijving_van_armen_en_wezen_in_het_Aalmoezeniershuis.jpg
2. Rasphuis Amsterdam. Illustratie uit Fokkens, Melchior: Beschrijvinge der wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam (1662). Afbeelding vrij van auteursrechten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melchior_Fokkens_Rasphuys.jpg
3. Heksenverbranding.  Illustratie uit De Heksenhamer (1486). Afbeelding vrij van auteursrechten: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burning_witches_Malleus_Maleficarum_Montague_Summers.jpg


Caritas: het domein van vrouwen

West-Europa, 14de en 15de eeuw

4 februari 2018De drie jonge vrouwen op dit schilderij hebben een probleem: hun vader is door ziekte arm geworden en kan hun bruidsschat niet betalen. Er zit voor hen niks anders op dan de prostitutie in te gaan. Gelukkig gooit de goedheiligman Sint Nicolaas geld door het raam (1). Het zij ze gegund, want getuige hun groene, rode en witte jurk zijn ze personificaties van de drie christelijke deugden fides, spes en caritas (geloof, hoop en liefde). Daarbij heeft de vrouw in de witte jurk, Caritas, natuurlijk de zorg over haar vader.
 
Caritas als vrouw

Geloof, hoop en liefde werden door kunstenaars altijd als drie vrouwen verbeeld. Vermoedelijk komt dit voort uit de voorchristelijke verering van drie oergodinnen. In verschillende christelijke volksverhalen kwamen drie jonge vrouwen voor en in de wijdverspreide legende over de martelares Sophia van Maitland groeiden haar drie dochters uit tot symbool van de drie deugden. (2)

Geloof, hoop en liefde, maar de belangrijkste hiervan is de liefde, staat in de bijbel, en Caritas werd in de late Middeleeuwen ook los van de andere deugden uitgebeeld. Dat hield ook verband met de Maria-verering: de figuur van Caritas ging lijken op die van Maria, met haar onvoorwaardelijke liefde voor haar kind.
Gelovigen voelden zich als kinderen zo afhankelijk van de ontferming en de voorbede van Maria; net zo afhankelijk als noodlijdenden dat waren van caritas. Daarom werd de Caritas vaak samen met kinderen verbeeld, bijvoorbeeld op deze gravure van Pieter Brueghel de Oude. Caritas heeft daar ook nog een pelikaan op haar hoofd, die in haar eigen borst pikt om haar jongen te voeden met haar bloed, symbool van opofferende liefde.

In Italië was vanaf de 14de eeuw in zowat elk ziekenhuis, weeshuis en bejaardenhuis een schilderij of beeld van Caritas te vinden (3). Liefdadigheid en ontferming, dat hadden middeleeuwers wel nodig; in heel Europa heersten pest en lepra en er waren vele hongersnoden.
Daar kwam nog bij dat men ziektes en rampen als een straf van God beschouwde. Goede werken en het doen van boete waren noodzakelijk om onheil af te wenden, en schilders en beeldhouwers kregen opdracht de deugden en de heiligen in beeld te brengen zodat mensen ze zich goed konden voorstellen, bij zichzelf inprenten en navolgen.

Caritas als taak van de vrouw

Vooral vrouwen voelden zich aangesproken door de oproep tot goede werken. Elisabeth van Thüringen (1207-1231), patrones van de Caritas, was voor hen een groot voorbeeld. In de hongersnood van 1226 deelde Elisabeth, tegen de zin van haar man, op straat brood uit aan de armen, en toen ze weduwe werd besloot ze haar bezit af te staan en liet ze een ziekenhuis bouwen, waar ze zelf ging werken. Tot op heden zijn vele ziekenhuizen naar haar vernoemd. Hieronder is ze door een 19de eeuws schilder verbeeld in wit-rode jurk, een mengeling van hoop en liefde.

Of het nu kwam doordat vrouwen het gevoel hadden zich extra te moeten inspannen omdat ze als zondiger werden gezien dan mannen, of dat ze meer de neiging hadden tot het brengen van offers, of een groot verlangen dichterbij God te komen, het is giswerk, maar een aanzienlijk deel van het eigendom van middeleeuwse kerken en kloosters kwam voort uit de giften van rijke vrome vrouwen (4). En weduwen die over het familiekapitaal beschikten stichtten hospitalen, gasthuizen, begijnhoven en kloosters en gingen ook zelf werken als verzorgster of helpster (5). De gulle Sint Nicolaas van het schilderij hierboven was in werkelijkheid vaak een vrouw.

In de late Middeleeuwen werd caritas zelfs specifiek een taak van vrouwen (6). Het geven van aalmoezen en ziekenbezoek waren een mooi tijdverdrijf om hun passies te kanaliseren, vonden mannen. Voor de vrouwen zelf was het een manier om te ontsnappen aan het leven binnenshuis en iets van de wereld te zien, want in de veertiende eeuw kregen ze steeds minder plek in werk en onderwijs.

Tot ongeveer 1300 konden diverse vrouwen nog een maatschappelijke rol spelen, bijvoorbeeld als onafhankelijke kasteelvrouw, gildemeesteres of machtige abdis. Maar door grotere afzetmarkten waren grotere bedrijven nodig, en bracht het kleinschaliger werk dat vrouwen in kleine verbanden deden als weefster, spinster of naaister niet meer genoeg inkomsten op. Het lidmaatschap van de gildes, met hun rechten en sociale zekerheid, werd vrouwen verboden.

Ook hadden vrouwen geen toegang meer tot de scholen en universiteiten, sinds die onder stedelijk bestuur vielen. Gevolg daarvan was dat ze niet konden werken in de groeiende handel (waar het steeds noodzakelijker was om te kunnen rekenen en schrijven), in het onderwijs, in de artsenij en in stedelijke besturen (7). Wat overbleef was slecht betaald, eenvoudig werk in de bedrijven, onmogelijk voor bijvoorbeeld weduwen die voor hun kinderen moesten zorgen. Veel vrouwen zochten noodgedwongen hun toevlucht tot diefstal, bedelarij of prostitutie. Terwijl voor de vrouwen wier man of vader genoeg inkomsten had de prostituees, bedelaars, kreupelen en zieken juist het contact vormden met de buitenwereld (8).

Maar aan het enthousiasme, de bijzondere vrijgevigheid en de inzet van veel vrouwen werd paal en perk gesteld. De gulle schenkingen van rijke weduwen gingen ten koste van de welvaart van de familie, en er werden nieuwe wetten ingevoerd die de erfrechten van weduwen beperkten en maxima stelden aan giften aan liefdadigheidsinstellingen. Ook werden er grenzen gesteld aan de persoonlijke diensten aan zieken en noodlijdenden. Zowel bij grote giften als bij aalmoezen moest bepaald worden wie echt arm was en wie arm was door eigen schuld (‘huisarmen’ of ‘armen uit ledigheid’). En manlijke bloedverwanten en priesters bepaalden dat, want daarvoor waren vrouwen te weekhartig. (9)   

In de praktijk was dit onderscheid tussen echte armen en nep-armen niet nieuw. Mensen wantrouwden altijd al de rondtrekkende bedelaars (die vaak ook stalen), in tegenstelling tot de bedelaars die ze kenden in eigen dorp of stad.
Maar tot de vijftiende eeuw maanden priesters het volk om alle bedelaars aalmoezen te schenken, en de regulering van het onderscheid betekende een breuk met de oude christelijke norm van onvoorwaardelijke naastenliefde. Daarin moest zonder aanziens des persoons worden gegeven: ongeacht waar iemand vandaan kwam, onafhankelijk van iemands geloof, en zonder onderzoek te doen naar iemands persoonlijke situatie (zie bijvoorbeeld het stukje in deze serie over Chrysostomus, 4de eeuw).  

Er waren nog andere oorzaken van de regulering van het onderscheid, zoals de klerikalisering van de religieuze tegenbeweging van de Franciscanen en Klarissen (10). Vrijwillige armoede werd taboe, mensen moesten maar werken voor hun brood. Ook speelde de noodzaak om de stedelijke orde en gezondheid te beschermen een rol, en de toegenomen werkgelegenheid (11) (voor mannen dan).
Maar dat de vrijgevigheid en het isolement van vrouwen ook een oorzaak waren, werpt er net weer een ander licht op.


Afbeeldingen


Bronnen
   
(1) Een legende opgenomen in de Legenda Aurea: https://muntenroute.stad.gent/korenmarkt/sint-niklaaskerk/sint-niklaas-schenkt-meisjes-bruidsschat
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_heilige_Frauen
(3) Asperen, Hanneke van (2015): The Sheltering Cloak. Images of Charity and Mercy in fourteenth century Italy:    http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/175183513x13793321037485
(4) Opitz, Claudia, Life in the Middle Ages. In: Klapisch-Zuber, Christiane (ed) (1992): ‘A History of Women (ii). Silences of the Middle Ages’, p. 311
(5) Zie noot 4: p. 308-311
(6) Casagranda, Carla, The Protected Women. In: Klapisch-Zuber, Christiane (ed) (1992): ‘A History of Women (ii). Silences of the Middle Ages’, p. 96-98
(7) Bot, Peter (NRC, 1991), Het lot van Middeleeuwse meisjes. Recensie van: Jong, Mayke de (1990): ‘Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving (500-1500)’: https://www.nrc.nl/nieuws/1991/03/02/het-lot-van-middeleeuwse-meisjes-6958922-a442394. Zie ook bron noot 4: p. 303-305
(8) Zie noot 4: p. 306, 307
(9) Zie noot 4: p. 311 en zie noot 6: p. 98
(10) Voigt, Jörg, Die heilige Elisabeth als Leitbild religiöser Frauen in spätmittelalter? In: ‘Caritas. Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart’ (2015), Michael Imhof Verlag, p. 209
(11) Linde, Maarten van der (2010): Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk, uitg. SWP Amsterdam, p. 57, 58De begijnen: vrijgezelle vrome helpsters

West-Europa, 12de-15de eeuw

8 januari 2018In de Middeleeuwen spraken priesters, schrijvers en dichters vol minachting over vrouwen. Vrouwen waren zondig, oppervlakkig, dom en wispelturig; het was per slot de schuld van Eva dat de mens uit het paradijs was verdreven. Als tegenwicht en als steun in de rug voor haar seksegenoten beschreef Christine de Pizan (1364-1430) het leven van talrijke deugdzame, standvastige vrouwen.

Op bovenstaande illustratie uit haar boek La Cité des Dames overlegt De Pizan (links) met de personificaties van de drie deugden Rede, Gerechtigheid en Rechtvaardigheid, en legt ze (rechts) de eerste stenen van de muur rondom de denkbeeldige vrouwenstad die ze met haar verhalen schiep.
De drie deugden hielpen De Pizan het boek te schrijven. De Rede houdt een spiegel vast, waardoor ze haar geweten kan raadplegen en kan zien of ze op de goede weg is. Gerechtigheid heeft een scepter in haar hand, een rechte lijn waardoor ze goed van kwaad kan onderscheiden, dezelfde gerechtigheid, schreef ze, waarmee zorg wordt gegeven aan "de arme en onnozele”. Rechtvaardigheid draagt een gouden vat, een ronde maat waardoor ieder krijgt wat haar toekomt (1).

Volgens Simone de Beauvoir was De Pizan de eerste vrouw die de pen oppakte om haar sekse te verdedigen. De Pizan schreef een heel oeuvre bij elkaar en slaagde er zelfs in om te leven van haar schrijverschap. Als kind kreeg ze, dankzij haar ruimdenkende vader, een opleiding aan huis, en via relaties bij het Franse koningshof, waar haar vader en haar vroeg overleden man belangrijke functies hadden bekleed, ontving ze schrijfopdrachten.

Geleerde, zelfstandige vrouwen als De Pizan waren in die tijd heel uitzonderlijk. En vooral tot de 12de eeuw hadden vrouwen weinig mogelijkheden: ze konden trouwen, non worden, kluizenaar of hoer.
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen brachten toen, al was het maar tijdelijk, wat meer kansen met zich mee: het ‘vrouwenoverschot’, het ontstaan van meer en grotere steden, en de opkomst van een religieuze tegenbeweging.
Door de vele oorlogen waren er meer vrouwen dan mannen, maar de nonnenkloosters waren duur, streng en zaten vol. Tegelijk ontstond in de steden een nieuwe klasse, de burgerij, die zich verzette tegen kerkelijke en adellijke heersers. Nieuwe ambachten floreerden en onder stedelijk bestuur werden gasthuizen opgericht voor zieken, bejaarden en wezen. Dat betekende zowel opvang als werkgelegenheid.
Daarnaast kwam door de corruptie en het machtsmisbruik van de kerk een religieuze tegenbeweging op met meer aandacht voor innerlijk geloof, gevoel en beleving. Dat betekende een terugkeer naar oude christelijke waarden en naar de armoede en eenvoud van de woestijnvaders en – moeders, en deze religieuze beweging was voor vrouwen heel aantrekkelijk.

Belangrijk onderdeel van die tegenbeweging waren de begijnen, vrome vrouwen die door naastenliefde dichter bij God probeerden te komen. De eerste tijd trokken ze in hun eentje rond of leefden ze samen in kleine los-vaste groepen. Door hun onconventionele gedrag (ze zongen niet-liturgische liederen, ze dansten, ze trouwden niet maar gingen ook niet naar een klooster, ze spraken in het openbaar over geloofskwesties) werden ze met argwaan bekeken en de kerk ging ze vervolgen en controleren.
De begijn en mystica Margarete Porete werd in 1310 als heks op de brandstapel gezet vanwege haar als ketterij bestempelde boek, en het Concilie van Wenen (1311) voerde strenge maatregelen in tegen de begijnen. Daardoor gingen ze zich beter organiseren en ontstonden er meer conventen en begijnhoven.

Een begijnhof had meer autonomie dan een convent. Het kon als rechtspersoon optreden in geval van twisten met het stadsbestuur en was geen gehoorzaamheid schuldig aan de kerk. Het wonen in een begijnhof kostte veel minder geld dan toetreding in een klooster, begijnen hoefden hun bezit niet af te staan en hoefden geen gelofte af te leggen; ze waren vrij om de beweging weer te verlaten. Zo vormden de begijnhoven een prima faciliteit voor plattelandsmeisjes, weduwen, vrouwen die te lelijk waren of geen zin hadden om te trouwen, vrouwen zonder bestaansmiddelen, verlaten of gevluchte vrouwen en weesmeisjes.

Een hof bestond uit individuele huizen, er woonde een priester net buiten het ommuurde hof. Die ommuring was voor de veiligheid, net zoals bij de vrouwenstad van Christine de Pizan, maar had bij begijnhoven ook een spirituele betekenis. Er was een sterke, wijdverbreide verering van Maria, en maagdelijkheid gaf vrouwen een nog hogere status dan een huwelijk. Het stond voor een intacte ziel, voor zuiverheid, reinheid en onschuld, voor een getrouwd zijn met Christus. Het lichaam van de begijnen was een besloten hof, en het begijnhof was daar een weerspiegeling van.   
      
Maar een begijnhof was geen gevangenis. Door hun religieuze status hadden begijnen meer vrijheid dan andere vrouwen. Ze leidden een actief leven en verdienden de kost in het onderwijs, in de lakennijverheid en als ‘lekenhelpster’ in de ontstane leprozerijen, pesthuizen, weeshuizen en bejaardenhuizen. Ook begeleidden ze stervenden, deden lijkverzorging en dodenwaken, en binnen het begijnhof vingen ze zieke en noodlijdende vrouwen op.

Het waren nog geen duidelijke beroepen en ook nog niet zo gescheiden van elkaar, maar noem de begijnen gerust verpleegkundigen en sociaal werksters avant la lettre.


Noten

(1): Oort, Miriam (2008): De stede der vrauwen. Een diplomatische transcriptie van de Middelnederlandse vertaling (1475) van Christine de Pizans ‘Livre de la Cité des dames’ (1405), deel 1, cap. 5, 605-672: http://www.dbnl.org/tekst/pisa001nver01_01/

Bronnen

  • Pisan, Christine de, Het boek van de Stad der Vrouwen. Vertaling en inleiding van Tine Ponfoort (1984), Nijgh&Van Ditmar, Amsterdam
  • L’Hermite-Leclercq, Paulette, The Feudal Order. In: Klapisch-Zuber, Christiane (ed) (1992): ‘A History of Women (ii). Silences of the Middle Ages’, p. 202-250
  • Opitz, Claudia, Life in the Later Middle Ages. In: Klapisch-Zuber, Christiane (ed) (1992): ‘A History of Women (ii). Silences of the Middle Ages’,  p. 312-317Sociale zorg in de vroege Middeleeuwen: heiligen, idealen en de rauwe werkelijkheid
Europa, 500-1000

2 november 2017


Hierboven is Radegundis (520-587), koningin van het Frankische Rijk, afgebeeld. Links bedankt ze vriendelijk voor de copieuze maaltijd die haar voorgezet wordt, rechts heeft ze een schortje voorgedaan en geeft ze het eten aan kreupele bedelaars. Ze werd bewonderd om haar naastenliefde, en zowel haar vriend, de dichter Fortunatus, als de non Baudonivia schreven na haar dood een biografie over haar. 
 
Radegundis was christelijk opgevoed en had Latijn en Grieks geleerd. Toen ze zeventien was werd ze gedwongen te trouwen met de koning die haar familie had vermoord. Toen het haar lukte te vluchten gaf ze haar bezit aan de armen en richtte ze een klooster op in Poitiers. Zelf ging ze ook in dat klooster wonen, maar als non, ze wilde per se geen abdis worden.
Het was niet toevallig dat Radegundis haar toevlucht zocht in een klooster: in die tijd fungeerden kloosters als opvanghuis voor vrouwen in problemen, weduwen, ouden van dagen en overtollige kinderen. Maar alleen voor mensen van adellijke of koninklijke afkomst, want het toetreden tot een klooster kostte geld (1).
Helaas kochten vrouwen zich daarmee nog geen geheel zelfstandig leven. Omdat vrouwen geen liturgische taken mochten vervullen kwamen hogergeplaatste manlijke priesters over de vloer (2). Tegen de regels in onderhield Radegundis contacten buiten het klooster en las ze niet-christelijke literatuur, en dat streek de plaatselijke opperbaas, de bisschop, tegen de haren in (3). Wie toegaf, Radegundis of de bisschop, is niet bekend.

In het hospitium dat ze bij het klooster had laten bouwen verpleegde Radegudis de zieken en gaf hen eten en nieuwe kleren. Ze had bijzondere gaven: in de biografieën staan verhalen over hoe ze mensen genas, louter door ze te wassen en aan te raken. Wonderbaarlijke genezers zoals Radegundis werden gezien als een doorgeefluik van Gods liefde en macht, en tot dan toe werd dat vermogen alleen aan mannen toegeschreven. Radegundis was één van de eerste vrouwen in Europa die om hun wonderen heilig werden verklaard en ze werd een ideaal voor middeleeuwse vrouwen die de christelijke naastenliefde wilden betrachten (4).

Het geloof in wonderen, bezweringen en waarzeggerij speelde in de vroege Middeleeuwen een grote rol. De Germanen, die in de vroege Middeleeuwen  het West-Romeinse Rijk hadden veroverd, waren vatbaar voor magie. Germanen waren van oorsprong heidense volken en de christelijke God en duivel waren een aanvulling op het geloof dat de hele natuur bezield was door bovennatuurlijke krachten. Ziektes zoals lepra, die vanaf de 5de eeuw heerste, waren een straf van God voor een zondig leven, en men dacht dat lepralijders bezeten waren door de duivel. Daarom riepen ziektes bij de gewone mensen, de boeren die het merendeel van de bevolking vormden, veel angst op.

Bedelaars, mensen die door een gebrek niet in staat waren te werken, werden als ze bij een gemeenschap hoorden vaak geaccepteerd. Maar rondtrekkende bedelaars werden weggejaagd, al hielden priesters de boeren nog zo dringend voor dat ze door het geven van aalmoezen in de hemel zouden worden beloond. Veel boeren waren zelf te arm, tussen de 6de en de 11de eeuw waren er veel hongersnoden en de bedelaars stalen het weinige wat ze bezaten.


Konden bedelaars beter bij een klooster aankloppen, als er eentje in de buurt stond? De kloosters kregen in de vroege Middeleeuwen een maatschappelijke taak: ze veranderden van pure retraiteplekken naar centra van geletterdheid, wetenschap, onderwijs, landontginning, verpleging en charitatief werk.
Benedictus van Nursia, die in 529 een klooster in Italië had gesticht, had voorschriften opgesteld die kloosters verplichtten tot liefdadigheid en die tot de 11de eeuw in Europa zouden gelden. Kloosterlingen moesten leven in vrijwillige armoede en iedereen die bij het klooster aanklopte moest worden geholpen: armen, zieken, kinderen en gasten. De Benedictijnerkloosters bouwden allemaal een hospitium en een gastenverblijf.

Helaas profiteerden alleen de mensen die geld hadden (adel en koningshuis) van het onderwijs; de boeren bleven analfabeet. En ondanks de mooie verhalen over heiligen als Radegundis, viel de praktische uitvoering van de voorschriften voor liefdadigheid over het algemeen tegen. Tot de twaalfde eeuw stelden de hospitia in Europa niet heel veel voor: er was per klooster hooguit sprake van een tiental bedden (5), en de zieken die verpleegd werden waren vooral kloosterlingen zelf. De kinderen waren afkomstig uit de adel en werden geschonken door mensen die dat konden betalen (6). Met op te vangen ‘gasten’ werden pelgrims bedoeld; monniken op reis. De maaltijden en de kleding die de kloosterlingen af en toe aan een aantal armen uit de buurt gaven, waren mondjesmaat en losten de armoede niet op (7).

Religieus gemotiveerde, vrijwillige armoede stond hoger aangeschreven dan de armoede van gewone mensen. Maar de vrijwillige armoede was lang niet zo erg, want die betekende het schenken van persoonlijk bezit aan het klooster; het gemeenschappelijk bezit was daardoor behoorlijk groot. In de 7de en 8ste eeuw werden de kloosters grootgrondbezitters, rijk en machtig.

De 9de eeuw moet een verschrikkelijke eeuw geweest zijn: Vikingen, Moren en Magyaren plunderden en vernietigden kerken, kloosters, dorpen en steden. Op den duur legden mensen hun goud en kostbaarheden alvast maar buiten als de Vikingen eraan kwamen, in de hoop dat levens, huizen en gebouwen gespaard zouden worden. Pas in de 10de eeuw begon een periode van rust en herstel. Nieuwe steden ontstonden, de handel kwam op gang en het aantal ambachten groeide. Kloosters hervormden zich en voerden de voorschriften van Benedictus weer in (8).

Samenvattend: van armenzorg was in de vroege Middeleeuwen weinig sprake. Veel boeren hadden zelf moeite het hoofd boven water te houden en de activiteiten van de kloosters waren voornamelijk gericht op eigen kring, de maatschappelijke bovenlaag. Het zou nog een hele tijd duren voor er wezenlijke verandering kwam in het lot van de armen.

Noten:

(1) Krüger, Kristina (2008): Kloosters en kloosterorden, uitg. Ulmann, p. 260
(2) Krüger, Kristina (2008): Kloosters en kloosterorden, uitg. Ulmann, p. 258

(3) Nie, Giselle de: ‘Fatherly and Motherly Curing in Sixth-Century Gaul: Saint Radegunds Mysterium’. In: Korte, Anne-Marie (ed.) (2004): Women and Miracles Stories: A Multidisciplinary Exploration, uitg. Brill, Leiden/Boston, p. 53

(4) Nie, Giselle de: ‘Fatherly and Motherly Curing in Sixth-Century Gaul: Saint Radegunds Mysterium’. In: Korte, Anne-Marie (ed.) (2004): Women and Miracles Stories: A Multidisciplinary Exploration, uitg. Brill, Leiden/Boston, p. 54,55

(5) Porter, Roy (ed) (2010: Geschiedenis van de geneeskunde, Cambridge University Press,  p. 174

(6) https://nl.wikibooks.org/wiki/Sociale_geschiedenis_van_de_vroege_Middeleeuwen/Kloosterleven; https://nl.wikibooks.org/wiki/Sociale_geschiedenis_van_de_late_Middeleeuwen/Ontspoorde_kloosters_en_kerk

(7) Milis, Ludo (1992): Hemelse monniken, aardse mensen, Ambo/Hadewijch, p. 80-89;
Nip, Renée (2001): ‘De gelofte van armoede en de plicht tot armenzorg’. In: Armoede in Nederland, Groniek, Universiteit Groningen, p. 285, 286
(8) Krüger, Kristina (2008): Kloosters en kloosterorden, uitg. Ulmann, p. 73

Afbeeldingen:

- Pagina uit manuscript (ca. 1496): Het leven van St. Radegundis (vrij van auteursrechten): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Page_from_Life_of_St._Radegund,_illuminated_by_the_Master_of_St._Radegund,.jpg?uselang=nl

- Byzantijns mozaiek (5de eeuw): Kind met lege mand en ezel (vrij van auteursrechten): https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Great_Palace_Mosaic_Museum#/media/File:Byzantinischer_Mosaizist_des_5._Jahrhunderts_002.jpg


Het begin van de christelijke armenzorg (2): Olympia en andere vrouwen
Midden-Oosten, vierde eeuw

23 september 2017
‘Je bent heel genereus en gastvrij,’ schreef Chrysostomus aan Olympia (1), ‘je doet haast te veel.’ En dat terwijl Chrysostomus constant de rijken op hun kop gaf dat ze teveel op hun centen zaten, dat blijkt wel uit het stukje hieronder over hem. Maar Olympia (ca. 365-408) was dan ook wel heel actief voor de zieken en armen. Nadat haar man overleed wees ze diverse huwelijksaanzoeken af, liet haar bedienden vrij, schonk een deel van haar bezit aan de armen (2) en werd diaken in Constantinopel. Daar richtte ze hospitalen en een weeshuis op en zorgde ze voor woestijnvaders en – moeders in nood.
Ze steunde Chrysostomus toen hij verbannen werd (in 404) en werd daardoor zelf ook verbannen uit de kerk en uit de stad. Ze schreven elkaar troostende brieven. Die van Chrysostomus zijn bewaard gebleven, die van Olympia helaas niet.

Olympia was één van de vele rijke Romeinse vrouwen die zich bekeerden tot het christendom. Het geven van aalmoezen was een christelijke plicht.
In het jodendom en in de Romeinse cultuur was liefdadigheid nog een individuele aangelegenheid, maar vooral na ongeveer 250 n.C. gebeurde dit in het christendom op een georganiseerder manier: de christelijke gemeenschappen waren in staat systematischer geld in te zamelen en liefdadigheid kon op grotere schaal worden beoefend (3). Vrouwen lieten zich daarbij bepaald niet onbetuigd (4).  

Zo richtte de patriciërsvrouw Fabiola ca. 350 n.C.  in Rome het eerste Europese ziekenhuis op, waar ondervoede armen, zieken en gebrekkigen gratis verzorging kregen. Andere vrouwen (zoals Melania de Oudere en Melania de Jongere) reisden naar Egypte en Palestina en richtten daar hospitalen en kloosters op.
Ook was het aantal woestijnmoeders die, zoals Syncletica (zie een vorig stukje), hun geld aan de armen gaven en voor vrijwillige armoede kozen, behoorlijk hoog. In de vierde eeuw leefden zo’n 2.975 vrouwen in de woestijn (5). Deze vrouwen konden heel fanatiek zijn in hun ascese, sommigen overtroefden de mannen in het afzien van alle luxe (6). Door het harde leven kregen ze een androgyn uiterlijk, wat ook handig was om zich te beschermen tegen kwaadwillenden. 

Waarom was voor die vrouwen het christendom zo aantrekkelijk? Het is een stukje geschiedenis aan de randen van de geschiedschrijving, en een speurtocht door verschillende bronnen leverde het volgende op.

De eerste redenen voor die aantrekkingskracht golden evenzeer voor de vrouwen als de mannen van de Romeinse elite. Het Nieuwe Testament was de eerste eeuwen alleen beschikbaar in het Grieks, wat alleen de elite kon lezen. Maar nog belangrijker was dat de stedelijke elite haar politieke invloed kwijt was door de inlijving van de vrije stadsstaten in het centrale bestuur van het Romeinse keizerrijk. Het christendom bood de kans om weer invloed uit te oefenen (7), want het schenken van geld aan armen, communes en kloosters leverde status en een interessant sociaal netwerk op (8).
Zo bloeide het christendom en breidde zich uit. Rond de vierde eeuw raakten Latijnse vertalingen, zowel van het Nieuwe Testament als van de verhalen over de kluizenaars in de woestijn, verspreid, en kwam het religieus toerisme op gang. Pelgrims uit heel Europa trokken naar het Midden-Oosten. Ze waren gefascineerd door het ascetische leven, vroegen kluizenaars om raad of genezing en bezochten de heilige sites. Het werd haast druk in de woestijn en in Palestina, wat op onderstaand schilderij uit de vijftiende eeuw grappig uitgebeeld is. Daarom werden er steeds meer kloosters gesticht, waar gastverblijven en hospitalen bij gebouwd werden (9).Voor mannen en vrouwen bood het christendom sociale status, maar voor vrouwen had het nog sterker een emancipatoire functie. Of ze nu diaken, mecenas of kluizenaar werden: ze wonnen er respect mee, onafhankelijkheid, bewegingsvrijheid en invloed (10).
Binnen de kerk hadden de rijke, vaak goed opgeleide vrouwen een leidende rol (11), tenminste, totdat het patriarchale denken daar dominant werd. Ze onderwezen, gingen voor in gebed, doopten, namen deel aan theologische debatten en verzorgden zieken en hulpbehoevenden (12).
Ook het ascetische leven was voor veel vrouwen aantrekkelijk. Als kluizenaar of in de woestijncommunes konden ze, los van biologische banden, iets bijzonders betekenen (13) (zie ook onderstaand stukje over de woestjinvaders en -moeders, 27 juni). In die communes leefden christenen als broer of zus voor elkaar. Naastenliefde en de liefde voor God waren twee liefdes die als de zijden van één medaille met elkaar samenvielen, en het gemeenschapsleven betekende voor vrouwen bevrijding van de banden van gezin en familie, geboortebeperking, intellectuele autonomie, een intens spiritueel leven, de mogelijkheid tot reizen en tot vriendschap met mannen (14).

Ik las (15) dat gezegd wordt dat het christendom zich verspreid heeft over de rug van zichzelf opofferende vrouwen. Dat zie ik niet zo. Dit lijken me eerder sterke vrouwen, die met hun charitatieve werk heel goed wisten wat ze deden en daar ook iets mee wonnen.

Afbeeldingen:
Olympia de diakones (waarschijnlijk Russisch icoon): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olimpiada_diakonissa.jpg
Fra Angelico (ca. 1410): De Thebaïden (De kluizenaars rond Thebe in Egypte). Uffizi Gallery, Florence: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelico,_tebaide_01.jpg

Noten:
(1)  Allen, Pauline en Mayer, Wendy: Preaching Poverty in late Antiquity, p. 99
(2) Dart, Ron (2017): Review of  David Ford (trans.), "Chrysostom: Letters to Saint Olympia”
(3) Whiting, Marlena (UvA, 2016): The Monastic Paradox: Negotiating Monastic Seclusion and Pilgrim Hospitality in the Late Antique Near East
(4) Kroeger, Catharine: The Neglected History of Women in the Early Church: http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-17/neglected-history-of-women-in-early-church.html
(5) Palladius (419/420): Historia Lausiaca
(6) Allen, Pauline en Mayer, Wendy: Preaching Poverty in late Antiquity, p. 89

(7) Krüger, Kristina (2008): Kloosters en kloosterorden, uitg. Ullmann, p. 13
(8) Platte, Elisabeth L. (Universiteit Michigan, 2013): Monks and Matrons: The Economy of Charity in late Antique Mediterranean, p 62-67   
(9) Whiting, Marlena (UvA, 2016): The Monastic Paradox: Negotiating Monastic Seclusion and Pilgrim Hospitality in the Late Antique Near East
(10) Schüssler Fiorenza, E. (Universiteit Columbia, 1985): In Memory of Her, p. 83-90
(11) Heijst, Annelies van (2014): Naastenliefde in Nederland. In: ‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen’, Museum Catharijneconvent, p. 13
(12) Schüssler Fiorenza, E. (Universiteit Columbia, 1985): In Memory of Her, p. 55
(13) Vinken, Barbara (2013): Family versus World: The German Faith. In: ‘Precarious Parenthood: Doing Family in Literature and Film’, red: Tina-Karen Pusse, Katharina Walter, Lit Verlag Berlin,  p. 12
(14) Alexandre, Monique: 'Early Christian Women'. In: Duby, Georges en Perrot, Michelle: A History of Women in the West, vol. 1, p. 415
(15) Schüssler Fiorenza, E. (Universiteit Columbia, 1985): In Memory of Her, p. 79,80Het begin van de christelijke armenzorg: Johannes Chrysostomus
Turkije, vierde eeuw

28 augustus 2017
Johannes Chrysostomus (345-407) heeft op dit muurschilderij een bijbel in zijn hand. Hij was één van de eerste christenen in het Romeinse Rijk die opkwamen voor de armen en een nieuwe, christelijke moraal inbracht.

In die tijd hadden mensen een blinde vlek voor armoede, arme mensen hoorden er niet bij. Met aalmoezen zou je die criminele bedelaars alleen maar belonen voor hun luiheid. Het principe van wederkerigheid stond hoog aangeschreven: giften waren voor mensen van eigen stand, want die konden tenminste iets terug doen. De rijken deelden af en toe wel graan uit, maar aan alle burgers, niet speciaal aan weduwen, werklozen, bedelaars, vluchtelingen, gevangenen, invaliden en zieken.
 
Chrysostomus bracht de armen voor het voetlicht. Hij had een opleiding gevolgd in de retorica (welsprekendheid) en hield als priester, en later als aartsbisschop, vele preken voor het volk, waarin hij aanspoorde tot liefdadigheid. Ook richtte hij een reeks ziekenhuizen op waarin de armen verpleegd en verzorgd konden worden.

In zijn preken schilderde hij rijkdom af als een obstakel voor het geloof. Hij citeerde Jezus, die zei dat het makkelijker is voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om de hemelpoort binnen te gaan. En leefde ook Hij niet in armoede? Fel verwierp hij mooie kleding, overvloedig versierde huizen, make-up en sieraden, en hij deed niet mee met de feestjes van zijn kerkelijke collega’s. Bij het gewone volk was Chrysostomus populair, maar rijke christenen namen zijn preken en gedrag niet in dank af. Tot twee keer tot werd hij verbannen uit de kerk en vluchtte hij naar de woestijn. Het harde leven daar was hij wel gewend, want hij had er, als één van de woestijnvaders, een aantal jaren vrijwillig geleefd. Maar de tweede keer van zijn verbanning, in 407, stierf hij al op de tocht erheen.

Een leven in armoede bracht volgens Chrysostomus veel deugden met zich mee, zoals geduld, dankbaarheid en nederigheid. Armoede was daarom beter, maar het ging hem uiteindelijk niet om armoede of rijkdom op zich, maar om de attitude die je daarbij hebt. In navolging van de Griekse Stoïci stelde hij de correctie van de ziel centraal. Je moest streven naar geestelijke rijkdom, en ook de rijken konden de deugden verwerven die daarvoor nodig zijn en die Plato en Aristoteles al aanprezen.

De rijken konden geestelijke rijkdom bereiken door liefdadigheid. Chrysostomus voerde de regels voor armenzorg van het jodendom opnieuw in. Die hielden in dat liefdadigheid anoniem moest gebeuren: de gever moest onbekend blijven. Ook mocht de gever geen onderscheid maken: of iemand gelovig was, of burger van de stad of het Romeinse Rijk was, deed er niet toe. En het geven moest zonder nader onderzoek te doen naar de situatie: het feit dat de arme iets vroeg, was voldoende reden om een aalmoes te geven. Zo behield die menselijke waardigheid. Hierbij haalde Chrysostomus bijbelteksten aan waarin staat dat geven aan de arme hetzelfde is als geven aan Christus. Niemand mocht daarom overgeslagen worden. En stel, voegde hij eraan toe, dat God ook in jouw leven zou gaan spitten, dan kwam je de hemel vast niet binnen.

Zo combineerde Chrysostomus de regels voor armenzorg uit het jodendom, de Griekse filosofie en het christendom, en maakte hij een nieuwe, christelijke moraal, die duizenden jaren geldingskracht zou hebben in onze Europese cultuur.

Bronnen:
  • Mayer, Wendy (2009): 'John Chrysostom on poverty'. In: Allen, Pauline; Neil, Bronwen; Mayer, Wendy: Preaching Poverty in Late Antiquity. Evangelische Verlaganstalt GmbH, Leipzig
 

Woestijnvaders en -moeders
Christendom in Egypte, Turkije en Syrië, 200-400 n.C.

27 juni 2017


Christenen waren hun leven niet zeker in het Romeinse Rijk. Totdat er in 313 godsdienstvrijheid kwam hadden ze geen burgerrechten, werden ze gevangengezet en gemarteld. Velen vluchtten, de woestijn in. Toch waren de vervolgingen niet altijd de voornaamste reden om in de woestijn te gaan wonen, want een leven in afzondering en ascese (vasten, seksuele onthouding, armoede) was voor hen dè manier om Christus na te volgen.

De woestijnvaders en –moeders, zoals deze kluizenaars later werden genoemd, trokken door hun toewijding en wijsheid veel bewonderaars aan. Rondom hen ontstonden gemeenschappen. Het ‘bemin uw naaste als uzelf’ werd daar gepraktiseerd in de vorm van het helpen van zieken, gastvrijheid, vergevingsgezindheid en nederigheid. De gemeenschappen waren voorlopers van de christelijke kloosters, die vanaf ongeveer 325 werden opgericht.
Ongeveer duizend levensverhalen en uitspraken van woestijnvaders en –moeders zijn in de vierde eeuw opgeschreven (in de Apoftegmata Patrum, vertaald als Sayings of the Desert Fathers) en daardoor weten we aardig veel over hen.

In de vierde eeuw leefden zo’n 2.975 vrouwen in de woestijn. Dat deden ze omdat spiritueel moederschap (liefde voor God en voor de naaste) voor christenen meer waarde had dan biologisch moederschap; bloedbanden hielden de ziel immers maar geketend aan het aardse leven. Het had status om zo te leven, en veel vrouwen grepen de kans om los van familie en gezin een bestaan op te bouwen. Het betekende geboortebeperking, de mogelijkheid een ongewenste partner of onderdrukkende familie te ontvluchten, intellectuele autonomie, de vrijheid om te reizen en om vriendschap met mannen te onderhouden (1). De latere kloosters, waarvan de woestijncommunes de voorlopers waren, bood vrouwen  ongeveer dezelfde voordelen.

Hieronder kort iets over twee markante figuren: een woestijnmoeder en een woestijnvader.

Op het schilderij boven, gemaakt in de elfde eeuw, staat Syncletica van Alexandrië (270-350). Syncletica was al jong een overtuigd christen en gaf na de dood van haar rijke ouders alles wat ze had geërfd weg aan de armen. Ze nam haar blinde jongere zus mee voor een ascetisch leven in de grafkelders buiten Alexandrië. Mettertijd kwamen er andere vrouwen bij, zodat een gemeenschap ontstond, met Syncletica als spiritueel leider.

Syncletica was een bescheiden mens, ze trad niet graag op de voorgrond. Nederigheid was volgens haar onontbeerlijk in de weg die een gelovige moest gaan; net zo nodig, zei ze, als de spijkers bij het bouwen van een schip. Vasten en kuisheid waren minder belangrijk, want daarbij kon je trots worden op jezelf, het tegendeel van nederigheid: ‘Zoals een schat zijn waarde verliest als hij wordt tentoongesteld, zo verdwijnt de deugd als hij erkend wordt; zoals was smelt als het bij het vuur ligt, zo wordt de ziel vernietigd door haar te prijzen.'(2)
Nederigheid leerde je vooral door het leven in een gemeenschap, want daar moest je volgens de regels leven en hield je een oogje op elkaar. Vrouwen konden nog fanatieker zijn dan mannen in het beoefenen van ascese, bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk te eten (3), en Syncletica remde dat af. 

Een tijdgenoot van Syncletica was Antonius van Egypte (251-356), wiens levensverhaal uitgebreid is opgeschreven. Net als Syncletica gaf Antonius na het overlijden van zijn rijke ouders alle bezit aan de armen. Zijn zus gaf hij wat geld om naar een convent voor vrouwen te gaan (er bestonden in die tijd allerlei religieuze gemeenschappen, zoals in de eerste eeuw de Therapeutae, zie hieronder het stukje van 29 oktober 2016).

Diep in de woestijn kreeg Antonius allerlei visioenen van demonen en verleidelijke naakte vrouwen, waarmee God hem, zo dacht hij, op de proef stelde. Door strikte ascese probeerde hij zijn zondige ik uit te roeien. Ook schijnt hij, puur door zijn geloof, zieken te hebben genezen. Een overgeleverde uitspraak van hem is: 'Hoe we ons gedragen tegen onze naaste is een kwestie van dood of leven; want als we goed doen, doen we goed voor God, maar als we onze naaste kwaad doen, zondigen we tegen Christus.'

Aangetrokken door zijn reputatie voegden andere kluizenaars zich bij hem en in 356 werd op zijn graf het klooster van St. Antonius gebouwd, wat nu nog bestaat als Koptisch-Orthodox klooster. Een volgeling van Antonius, Pachomius, richtte verschillende kloosters op en voerde, als oud-soldaat van het Romeinse leger, een hiërarchie en leefregels in.
Antonius en Pachomius worden vaak de grondleggers van het kloosterleven genoemd, en de de kloosters zouden later, in de Middeleeuwen, een grote rol gaan spelen in de armenzorg.

Bronnen


Afbeelding (vrij van auteursrechten): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Righteous_Syncletica_of_Alexandria_(Menologion_of_Basil_II).jpg
. Afkomstig uit een Byzantijns manuscript, 11de eeuw, geïllustreerd met 430 miniaturen. Het bevindt zich in de Vaticaanse bibliotheek (Vaticanus graecus 1613; Vat.gr.1613)

(1) Alexandre, Monique: 'Early Christian Women'. In: Duby, Georges en Perrot, Michelle: A History of Women in the West, vol. 1, p. 415

(2) Uitspraken van Syncletica zijn opgenomen in de Apoftegmata Patrum (Sayings of the Desert Fathers)

(3) Allen, Pauline en Mayer, Wendy: Preaching Poverty in late Antiquity, p. 89Alles in dienst van God
Islam (600. n.C.- heden)

21 mei 2017
De Koran, waarvan je hier een opengeslagen exemplaar ziet, is voor moslims de goddelijke openbaring, gegeven aan de profeet Mohammed begin 7de eeuw n.C. Zijn volgelingen schreven de openbaring op, waarbij ze prachtige kalligrafie gebruikten en het boek versierden met bloemarabesken en allerlei geometrische, kleurrijke patronen.

De patronen, arabesken, kleuren en kalligrafie vind je in alle islamitische kunst terug. Die is abstract, er zijn nauwelijks figuratieve werken. Het gaat nooit om de persoonlijke waarneming van de kunstenaar of om een persoonlijk perspectief op de wereld. Dat komt doordat bij moslims de kunst in dienst van God staat, die alle aardse begrip te boven gaat en die de wereld heeft geschapen, waardoor alles wat bestaat, alle diversiteit, verband heeft met elkaar. De abstracte kunst getuigt van die eenheid en orde in het universum.

Niet alleen de kunst, alles in het leven van een moslim is gewijd aan God. Er gelden allerlei praktische leefregels, gebaseerd op de vijf pijlers van de islam: belijdenis, gebed, sociale zorg, vasten, en de pelgrimage naar Mekka. Elke pijler is noodzakelijk, als er eentje ontbreekt in je leven is je geloof onvolmaakt.

De derde pijler, sociale zorg (zakat), is dan ook een verplichting. Iedere moslim met voldoende bestaansmiddelen moet een deel van zijn inkomen of bezit weggeven aan armen, vluchtelingen, rampenhulp en aan bouw en beheer van scholen en moskeeën. Doel van de zakat is een gelijkere verdeling van de welvaart en het bevorderen van solidariteit.

Daarbij zijn twee dingen belangrijk, die waarschijnlijk overgenomen zijn uit het jodendom. Ten eerste het behoud van de waardigheid van de ontvanger: die heeft recht op wat gegeven wordt, hoeft zich niet te verantwoorden of te schamen. Daarnaast is de discretie van de gever een vereiste. Als iemand opschept over zijn goede daden worden die daardoor teniet gedaan. Het gaat om het zuiveren, het heiligen van wat je aan bezit hebt verworven: dat hoort aan God toe, niet aan jou, en als je geeft in dat besef, belooft de Koran dat je na dit leven beloond wordt.

Zakat, de materiële sociale zorg, is een vorm van het bredere sadaka, vrijgevigheid. Sadaka wordt in de Koran verbonden met morele excellentie. Iedere gelovige moet naar betrouwbaarheid en rechtvaardigheid streven en zo zelf Gods genade verdienen; er is in de islam geen goddelijke redder, zoals in het christendom. Sadaka kan simpelweg een glimlach zijn of en een vriendelijk woord, maar nog beter is het om iemand vooruit te helpen in het leven, zoals met zakat. De hoogste vorm van sadaka is het overdragen van kennis.

Dat hier voornamelijk religieuze kennis mee bedoeld wordt is duidelijk, maar of overdracht van andere kennis ook in dienst van God kan staan, daar zijn niet alle moslims het altijd over eens geweest. Van de 9de tot ongeveer de 12de eeuw stond de wetenschap bij hen nog in hoog aanzien. Er was een islamitisch gouden tijdperk in het Arabische Rijk, wat in die tijd grote gebieden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje bestreek. Wetenschap, filosofie en kunst maakten daar een enorme bloei door. Islamitische geleerden als Al-Razi, Avicenna en Averroës schreven invloedrijke werken over geneeskunde, astronomie, wiskunde, jurisprudentie en filosofie. Ze hadden grote belangstelling voor de Griekse filosofie, en dankzij de vertalingen van Averroës zijn de werken van Aristoteles, o.a. die over psychologie, vanuit Spanje in Europa bekend geworden.

Het gouden tijdperk liep af, en vanaf ongeveer 1200 werd in de islamitische wereld de visie van de filosoof Al-Ghazali gemeengoed: wetenschappelijke kennis was verspilling van het intellect, dat mocht alleen worden gebruikt voor het doorgronden van de wetten en leefregels van de Koran. Maar inmiddels hadden islamitische wetenschappers een grote bijdrage geleverd aan de empirische wetenschap, die kennis verwerft vanuit de waarneming en de praktijk.

Bronnen:
-Afbeelding: Opengeslagen Arabische Koran. Deze foto is vrij van auteursrechten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koran.png
-Ajouaou, Mohammed (2010), ‘Zakat en sadaka, meer dan een aalmoes. Over de structuur en de ethische grondslagen van de islamitische armenzorg’. In: Senger, Erik en Koet, Bart: Zorg voor de naaste in jodendom, christendom en islam, Eburon Delft
-Auteur onbekend, Koran en Kunst. http://www.abdulwahid.nl/koran--kunst.html


Helpen bij herstel
Jodendom (2000 v.C.- heden)

23 april 2017
Het zal een schok geweest zijn voor Mozes. Net had hij, bovenop de berg, een ware openbaring meegemaakt: hij had van God tien geboden, gebeiteld in platte stukken rots, gekregen. Nu zou iedereen weten hoe ze God en medemensen moesten liefhebben. Maar toen hij met de twee tafelen de berg afkwam zag hij waar het volk Israël ondertussen mee bezig was: met het vereren van een zelfgemaakte god, een gouden kalf. Hij werd zo boos dat hij de tafelen kapot smeet. Als ze dan geen boodschap hadden aan God, zochten ze het zelf maar uit.

Maar zo makkelijk kwamen ze er allemaal niet vanaf. Het was menens. Het volk Israël was uitverkoren om alles wat verkeerd was gegaan in de wereld te herstellen. Mozes moest de tien geboden opnieuw opschrijven en sindsdien waren ze leidraad voor het volk Israël. Nou ja, leidraad, het waren eerder heilige plichten. Als ze die niet naleefden, zwaaide er wat; als ze ze wel naleefden, konden ze op beloning rekenen. En naarmate de tijd vorderde werden, zoals dat gaat, de geboden aangescherpt met allerlei leefregels, te vinden in het Oude Testament.

Die leefregels zijn nog steeds heel inspirerend. Er waren onder andere regels om recht te doen aan de armen en regels voor troost aan treurenden. Ze getuigen van sociaal en psychologisch inzicht, want ze namen schaamte weg en ze hielpen iemand die een groot verlies had geleden om zich minder geïsoleerd en vervreemd te voelen.    

Bij de regels tegen armoede was het belangrijk te beseffen dat het niet iemands eigen schuld was dat hij of zij arm was. Armoede moest van God gewoon de wereld uit. Bemiddelde boeren hadden de plicht de armen geld uit te lenen zonder rente te vragen, en om de zeven jaar alle schulden kwijt te schelden. Bij andere regels was er expres geen persoonlijke relatie tussen gever en ontvanger, zodat de armen hun waardigheid behielden: als de boeren bij het oogsten een schoof op de akker vergaten of als er vruchten op de grond vielen moesten ze die daar laten. Een hoek van de akker moest onafgemaaid blijven en elk derde jaar moest een tiende van het gewas onbeheerd worden achtergelaten, zodat armen of vreemdelingen het stilletjes konden komen weghalen. 
 
Ook voor het troosten van nabestaanden waren er heel mooie regels. Het rouwproces werd getriggerd door het maken van een grote scheur in de kleding, want een klein verdriet maakt het grotere los. Dan volgde de rouwweek, waarin vrienden en kennissen alle dagelijkse taken overnamen, zodat de rouwende zich daar niet over hoefde te bekommeren. Bezoekers hoefden geen mooie woorden te zeggen en mochten niet praten over eigen problemen en ziekten, ze reageerden alleen op wat de rouwende vertelde, als die tenminste zin in had om te praten. Na de rouwweek zong iedereen in de synagoge dagelijks het kaddiesj, het gebed voor de doden. Gedurende een jaar kocht de rouwende geen nieuwe kleren en ging niet naar feesten, maar in dat jaar kreeg hij of zij steeds meer taken om toch weer deel te nemen aan de gemeenschap.

Het jodendom was - en is nog - een godsdienst van de praktijk en de joodse leefregels worden de historische basis van ons huidige sociaal werk genoemd. Via het christendom is de waarde van het bijstaan van mensen in armoede of verdriet onderdeel geworden van onze westerse cultuur. Toch valt er voor ons nog wel wat te leren van de oude concrete leefregels. Alleen al door de urgentie ervan: herstel van de wereld is noodzakelijk, op deze manier, vandaag, door jou. Armoede, gebrek en droefenis moeten de wereld uit geholpen. Hier en nu.

Bronnen:
- Iterson, A. van (1911). Armenzorg bij de joden in Palestina. Proefschrift Leiden
- Evers, Dayan (2016). De dood maakt deel uit van het leven. http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=1185
- Afbeelding: Rembrandt (1606-1669): Mozes smijt met de tafelen der wet. Vrij van auteursrechten:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpgDe stilte van de ziel. Oefeningen om wijs te worden
Griekse en Romeinse cultuur, 5de eeuw v. C.- 4de eeuw n. C.

29 maart 2017

Hoe kun je alle pech, ongeluk en ziekte in je leven met opgeheven hoofd doorstaan en ook nog nuttig zijn voor anderen? Levenskunst was een centraal thema in de Griekse en Romeinse cultuur. Filosofen als Plato, Philo, Epictetus, Seneca, Plutarchus en Plotinus schreven en spraken erover.

Levenskunst verwierf je door het ontwikkelen van de deugden die Plato had geformuleerd: wijsheid, moed, integriteit en zelfbeheersing. Bij die ontwikkeling waren volgens bovengenoemde latere filosofen lezen, schrijven, luisteren en veel oefenen cruciaal.
Lezen moest je niet teveel doen en niet kriskras. Je koos een paar boeken uit, en daaruit een aantal passages die voor jou belangrijk waren. Daarover mediteerde je: je deed een gedachte-experiment, stelde je voor hoe het zou zijn als de waarheid die erin stond voor jou gold. Het lezen wisselde je af met schrijven in een persoonlijk logboek. Daarin verwerkte je wat je las, je gaf het voor jezelf vorm en zo hield je het vast. Je kon je logboek herlezen en erover praten met anderen. Vervolgens ging je wat je geleerd had toepassen, je trainde daarmee jezelf in een deugd.

Geïnspireerd door de Pythagoreërs bedachten de filosofen mooie regels voor goed luisteren. De eerste regel was stilte. Bij het horen van een gedicht, een filosofische les of lezing moest je jezelf omgeven met een aura van stilte, ‘een kroon van stilte opzetten’ (zoals Foucault het poëtisch verwoordde).
De tweede regel was de onbeweeglijkheid van het lichaam. Je lichaamshouding moest een uiting zijn van de stilte van de ziel, die stilte als het ware verzegelen. Je stoorde of onderbrak de spreker niet, al mocht je wel kleine signalen geven van extra oplettendheid of van verwardheid. Met je lichaamshouding communiceerde je je aandacht, je commitment met de spreker.
De derde regel was actief luisteren. Je zocht naar de kern van het betoog en naar de betekenis daarvan voor je eigen leven.
De vierde was dat je na het betoog de woorden liet bezinken. Je deed een snelle inspectie bij jezelf wat daarvan een verrijking voor je was. Plutarchus maakte een grappige vergelijking: ‘Zoals iedereen na een bezoek aan de kapper even een discrete blik in de spiegel werpt om te kijken hoe zijn nieuwe ik eruit ziet.’

Mij persoonlijk treft in dit alles de aandacht, de ernst, de inzet. En het verschil met onze focus op vrije meningsuiting. ‘Het oor van de kletskous is verbonden met zijn tong, niet met zijn ziel’, schreef Plutarchus. Deze filosofen drukken ons op het hart dat luisteren en leren geen zelfopoffering is, maar zelfverrijking. Het is de manier om een beter mens te worden.

Bronnen:
Foucault, Michel (1982. The Hermeneutics of the Subject, lectures 1981-1982. Ed. Frédéric Gros, Palgrave Macmillan, 2005, pp 331-370
Afbeelding: Jonge vrouw met wastablet en pen, fresco uit Pompeï, ongeveer 50 n.C. Foto is vrij van auteursrechten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHerkulaneischer_Meister_002b.jpg


Socrates: Wat goed en juist is leer je niet van het volk
5de eeuw v. C.

24 februari 2017
De filosoof Socrates kon mensen af en toe behoorlijk in verlegenheid brengen. Dat gebeurde ook bij Alcibiades, een aanstaand politicus. Alcibiades is daarom op het schilderij hierboven afgebeeld met gebogen hoofd, vol schaamte.

Het gesprek ging zo:

Socrates: Hallo Alcibiades! Zo te zien gaat het wel goed met je. Een kruik wijn, een mooie vrouw, een lekker zacht berehuidje op de vloer. Zo zo, en jij wilt dus de politiek in.
Alcibiades: Jazeker.
S: Dan weet je dus wat goed en rechtvaardig is? Een goed staatsman moet immers weloverwogen besluiten kunnen nemen.
A: Nou en of. Dat ben ik ook van plan.
S: Heeft iemand je uitgelegd hoe je goed van kwaad kunt onderscheiden?
A: Nee, dat ging vanzelf. Als kind wist ik al wie vals speelde en wanneer ik onrechtvaardig werd behandeld. Ik leerde het van mensen in het algemeen, van ons volk. Zo leer je toch ook de taal?
S: Dat heb je leuk bedacht, Alcibiades! Ja, bij taal zijn ‘de mensen in het algemeen’ het wel met elkaar eens. Je kunt een steen aanwijzen, zeggen "dit is een steen”, en niemand zal dat bestrijden. Maar over recht en onrecht vechten mensen elkaar de tent uit. Hoe kun je dat dan leren van het volk?
A: Oei, je hebt me, ouwe Socrates.
S: Moet jij staatsman worden? Je wilt voor anderen zorgen en leiding geven, maar je hebt je eigen gedachten niet eens onderzocht.   
A: Ach, ik hoef toch alleen maar te doen wat het voordeligste is voor Athene.   
S: En wat is het verschil tussen goed en voordelig?
A: Voordelig is goed. Verrek, nou zijn we weer terug bij jouw vraag wat goed is. Je hebt gelijk, ik weet misschien nog niet zo veel.

Alcibiades schaamde zich waarschijnlijk niet zo diep als op het schilderij, maar hij gaf toe dat hij iets niet wist, en dat was volgens Socrates de eerste stap naar wijsheid.


Bronnen:
- Afbeelding: Henryk Siemiradzki (1873). Socrates praat met zijn vriend Alcibiades. Vrij van auteursrechten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henryk_Siemiradzki_002.jpg
- Koolschijn, Gerard (1979). Plato, schrijver. Ooievaar, Amsterdam. Het gesprek tussen Socrates en Alcibiades, vertaald door Koolschijn op pp. 32-36, is hierboven door mij (LS) vrij weergegeven, maar volledig in overeenstemming met de inhoud.

Hindoeïsme; geweldloosheid en mededogen
Vanaf 3000 v. C.

20 januari 2017Op dit reliëf uit een hindoeïstische tempel zit Shiva, de god van het welzijn, ontspannen op zijn troon. Lachend vertrapt hij de dwerg van onwetendheid. Met zijn muziekinstrument geeft hij het ritme van het universum aan: dag en nacht, zomer en winter, geboorte, dood en wedergeboorte. De wereld krijgt haar welzijn niet cadeau; Shiva is een god van tegenstellingen, die voortdurend alles vernietigt en vernieuwt.

Hindoes weten dat deze wereld geen plaats is voor geluk. Het is een strijdtoneel tussen goed en kwaad. We zitten gevangen in de samsara, het levenswiel (op bovenstaand reliëf de cirkel achter Shiva). Ieders ziel keert na de dood telkens weer terug in een ander lichaam, als mens, dier of plant. Als de ziel in een mens reïncarneert is dat een belangrijke gebeurtenis, want mensen hebben verantwoordelijkheid: ze kunnen karma verminderen. Alle slechte daden tijdens vorige levens zitten opgebouwd in het karma en veroorzaken steeds meer lijden. Door geweldloos en vol mededogen te leven -een strijd met je eigen verlangens- wordt het een beetje uitgedoofd. Je hebt dan kans dat je ziel op den duur uit de samsara wordt bevrijd en niet weer aan een leven vol lijden moet beginnen.

Het uitdoven van karma is een reden om eerbied te hebben voor alles wat leeft. Een andere reden is de universele ziel. Alle individuele zielen zijn één met die ziel en met elkaar verbonden. Daarom is geweldloosheid, ahimsa, voor de hindoes een heilige plicht. Het betekent dat je geen fysiek en geen psychisch geweld gebruikt: levende wezens geen pijn doet of misbruikt, ook dieren en planten niet. Dat je zachtmoedig bent, vol mededogen en geen vooroordelen of negatieve gedachten hebt over anderen. In de Mahabharata wordt het zo verwoord: Dit is het summum van plicht: doe nooit aan anderen wat je niet zou willen dat zij jou aandoen. De gulden regel, zoals wij die ook kennen: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.

Het hindoeïsme ontstond ongeveer 3000 v. C. en is de oudste wereldreligie. De wereldreligies leverden de fundering en de idealen voor het latere sociaal werk, en het hindoeïsme gaf met haar leer van verbondenheid, verantwoordelijkheid en ahimsa als eerste een antwoord op de vraag waarom we eigenlijk sociaal zouden willen zijn. Verder in de geschiedenis kunnen we niet terug.

Bronnen:
- Afbeelding: De god Shiva in de Madurai Meenakshi tempel, India. Vrij van auteursrechten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MaduraiTempleLordShiva.JPG
- Colleges Indiase filosofie, gegeven door prof.dr. G. Chemparathy aan de RUU


Epictetus: van slaaf tot zelfbeschikking
Eerste eeuw n.C.

28 november 2016Op een Romeinse slavenmarkt ging het er heftig aan toe, nog erger dan afgebeeld op dit schilderij. Slaven werden naakt tentoongesteld, geknepen en betast, want kopers wilden weten wat voor vlees ze in de kuip hadden.

Op zo’n markt werd de filosoof Epictetus (50-130 n.C.) verkocht, waarna hij aan het hof van keizer Nero belandde. Slaven waren in die tijd arbeider, verzorgingsslaaf of seksslaaf, maar als ze konden lezen en schrijven ook wel onderwijzer of secretaris. Waarschijnlijk was dat bij Epictetus het geval, want bekend is dat hij filosofische lessen mocht volgen. Op een gegeven moment werd hij zelfs vrijgelaten.

Toen richtte Epictetus, enthousiast geworden over het stoïcisme, in Griekenland een filosofische school op. Studenten konden daar reflecteren op hun gevoelens, gedachten en daden en zo hun vermogen tot zelfbeschikking ontwikkelen. Verschillende technieken werden toegepast: het denkproces vertragen, zodat met docent en medestudenten iedere stap daarin bekeken kon worden. Slechte gewoontes werden bestreden met het oefenen van tegengesteld gedrag, en voor het slapen gaan liep iedere student de hele dag door om te beslissen of gedachten, gevoelens en reacties juist waren geweest.

Volgens Epictetus moeten we zorgvuldig omgaan met omstandigheden, met ons lichaam, bezit, status en onze medemensen. In de omgang met anderen staan daarom bescheidenheid en liefde voorop. Bescheidenheid houdt het besef in dat iedereen een eigen perspectief heeft, en de bereidheid om eigen gedrag te corrigeren. Liefde betekent het zich inzetten voor wat in het belang van anderen is. 

Epictetus gaf van dat laatste een mooi voorbeeld. We kunnen boos zijn op Medea, de vrouw uit de Griekse mythe die uit wraak haar kinderen doodde. Want wat een slecht gedrag van Medea! We kunnen ook medelijden met haar hebben. Want wat moet ze geleden hebben om tot zo’n vreselijke daad te komen. Maar bij die reacties laten we onze gevoelens beïnvloeden door de hare, en daar heeft ze niks aan. We kunnen haar beter helpen inzien dat ze zich vergist, dat het doden van haar kinderen geen goede keus was, ook voor haarzelf niet.

De adviezen en technieken van Epictetus komen vast heel bekend voor: het bewaren van emotionele afstand, het reflecteren, het centraal stellen van het vermogen tot zelfbeschikking. De contouren van het veel latere sociaal werk doemen in de eerste eeuw van onze jaartelling al op.  


Bronnen:
- Afbeelding: Boulanger, Gustav. De slavenmarkt (1886). Foto vrij van auteursrechten:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boulanger_Gustave_Clarence_Rudolphe_The_Slave_Market.jpg

- Stanford Encyclopedia of Philosophy: Graver, Margaret (2013). Epictetus: http://plato.stanford.edu/entries/epictetus/De Therapeutae: een kliniek voor de ziel
Eerste eeuw n.C.

29 oktober 2016De vrouw op dit fresco bidt met haar armen uitgespreid en de handen naar de hemel. Vol overgave. Op dezelfde manier baden de Therapeutae, een groep joden die rond de eerste eeuw na Christus een ware kliniek voor de ziel oprichtte. We weten over hen dankzij de filosoof Philo van Alexandrië. Hij schreef:

‘Ze worden Therapeutae en Therapeutrides genoemd (mannen en vrouwen, van therapeuoµ, genezen, helen), omdat ze een geneeskunst beoefenen die excellenter is dan die in de steden, want die geneest alleen lichamen, maar zij genezen zielen, die beheerst worden door vreselijke en haast ongeneeslijke ziekten. Oorzaak van die ziekten zijn genot en verlangens, angsten en smarten, hebzucht, dwaasheden, onrechtvaardigheid, en al die andere ontelbare passies en ondeugden.’   

Die doodzieke zielen vereisten een genezingsproces waaraan mensen zich helemaal moesten overgeven. De Therapeutae schiepen daarvoor de meest gunstige leefomstandigheden.
Zo hadden ze gekozen voor een gebied met een mild klimaat, net buiten de drukke stad Alexandrië, waar ze konden leven van water uit de bron, brood en het fruit van de bomen. Wie er kwam wonen liet alle bezit achter voor familie of vrienden. Ieder lid woonde in een tweekamerhutje en bracht daar veel tijd door om te lezen, te bidden en te mediteren, maar regelmatig kwamen ze ook samen om te zingen en te dansen. Iedereen was gelijkwaardig en de vrouwen deden hetzelfde als de mannen, wat heel bijzonder was in die tijd.

Voor deze serie Verleden in Beeld was ik op zoek naar de wortels van het sociaal werk. Historici schrijven dat die wortels liggen in liefdadigheid, een oude plicht in religies. Maar een andere belangrijke eigenschap van sociaal werk is het toepassen van methodiek, het systematisch verbeteren van leefomstandigheden en geestelijke gezondheid. Toen ik las over de Therapeutae leken me de wortels van methodiek ook duizenden jaren terug te liggen.


Bronnen:
- Foto: Biddende vrouw, fresco in de catacombe van Calixtus in Rome, 4de eeuw n.C. Deze foto is vrij van auteursrechten. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_praying.jpg#/media/File:Ancient_praying.jpg
- Philo van Alexandrië (1ste eeuw n.C.). On the Contemplative Life , p. 3, 4
- Foucault, Michel (1982). The Hermeneutics of the Subject, lectures 1981-1982. Ed. Frédéric Gros, Palgrave Macmillan, 2005, p 116-119


Zuster Bertken: sociaal werkster avant la lettre
15de eeuw

19 september 2016Onder een lantaarn op de Maartensbrug in Utrecht vind je deze afbeelding van kluizenares zuster Bertken (1427-1514). Toen ze 30 jaar oud was liet ze zich inkluizen in een cel in de Buurkerk. De metselaar legt de laatste steen terwijl zuster Bertken een boek leest; daarmee heeft beeldhouwer Kees Groeneveld laten zien dat ze wel wat anders te doen had dan zich druk te maken over aardse zaken.

Zuster Bertken bleef 57 lang, tot haar dood, in de cel. Met haar lange inkluizing dwong zuster Bertken diep respect af bij de Utrechtse bevolking. Elke middag, van drie tot zes, mochten mensen met haar praten door het straatvenster. Er stonden vaak lange rijen: niet alleen het gewone volk, maar ook de adel en hoge geestelijken kwamen bij haar om te biechten en om raad te vragen. Welke problemen de mensen haar voorlegden weten we niet, maar het zullen niet alleen geloofsperikelen zijn geweest, maar ook ziekte, armoede en ander ongeluk. Zuster Bertken was een sociaal werkster avant la lettre, dat kunnen we denk ik wel zeggen.

Hoe is iemand vanuit een totaal isolement in staat om goed te luisteren en wijze raad te geven? Uit de gedichten die zuster Bertken heeft geschreven kunnen we drie dingen opmaken: ze besefte haar eigen fouten, wilde het leed van anderen verzachten en oefende haar empathisch vermogen.

Het besef van haar eigen fouten maakte zuster Bertken nederig, ze oordeelde niet en voelde zich niet superieur bij de gebreken van anderen. We kijken misschien wel op van wat ze als misstappen beschreef: ‘Ik heb mijn hoofd, mijn lichaam, mijn leden vaak versierd, naar de wereld en mijn eigen behagen gezocht, me ijdel en dwaas daarin verheugd.’

Zuster Bertken was, evenals de meeste andere kluizenaars, vrouw en van goede komaf. Haar bezit en haar status had ze opgegeven om Christus na te volgen, en Christus had alles overgehad voor zijn medemensen. In de woorden van zuster Bertken: ‘O lieve Heer Jezus, onze zaligmaker, die alle bedrukte, zieke, belaste mensen die uw hulp hebben ingeroepen getroost, geholpen heeft, en niemand genade heeft geweigerd.’ Naar dat voorbeeld zette ze haar eigen behoeftes opzij om anderen te helpen.

Door iedere dag te mediteren over wat ze las in de bijbel en in andere stichtelijke boeken, oefende ze haar verbeeldingskracht. Ze stelde zich voor dat Maria bij de geboorte van Christus omringd was door engelen en liet alle stadia van  het lijdensverhaal van Christus uitgebreid de revue passeren. Als christen mocht je in die tijd je fantasie de vrije loop laten, als het maar niet in strijd was met wat er in de bijbel stond. De fantasieën waren een serieuze inspanning, niet zomaar wat dagdromerij, je moest je eigen zorgen van dat moment loslaten en je helemaal focussen op hoe iets gebeurd kon zijn; een uitstekende training voor het empathisch vermogen.

Besef van eigen fouten, het leed van anderen willen verzachten en empathisch vermogen; eeuwen later bleken het cruciale eigenschappen van sociaal werkers.

Bronnen:
- Foto: Liesbeth Simpelaar. Lantaarnconsole onder de Utrechtse Maartensbrug, gemaakt door beeldhouwer Kees Groeneveld. De foto is vrij van auteursrechten.
- Kloek, Els (red.) (2013). 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Nijmegen: Van Tilt. Marie Kamphuis Archief, nr 1.5
- Graft, C.C. van der (red.) (1955). Suster Bertken van Utrecht, Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink (bovenstaande vertalingen: Liesbeth Simpelaar)


De tijd vastleggen

7 juli 2016Nooit heb ik kinderen zo ijverig en intens zien eten als op deze foto. Het meisje links heeft haar hand daarbij beschermend op haar springtouw gelegd; niemand kan het zomaar weggrissen.

Hij is genomen in 1945, tijdens de hongerwinter, aan de Rozengracht in Amsterdam. De kinderen zitten aan lange houten tafels met zelf meegebrachte schalen en pannen. Waarschijnlijk is het een gaarkeuken, waar, volgens een ooggetuige, ‘een halve liter gekleurd water’ werd geserveerd. Vooral in de grote steden waren de meeste mensen zwaar ondervoed en aten zelfs soep van aardappelschillen en tulpenbollen.

Cas Oorthuys, de fotograaf, was in 1944 vrijgelaten uit Kamp Amersfoort en sloot zich aan bij een groep samenwerkende verzetsfotografen, die na de Tweede Wereldoorlog De Ondergedoken Camera genoemd zou worden.
Deze fotografen documenteerden het dagelijks leven tussen 1940 en 1945. Vanaf 1944 was het verboden om buiten te fotograferen en de fotografen bedachten allerlei trucs: ze maakten foto’s van achter een gordijn of verborgen de camera in hun jas of in een tas, met gaatjes voor de lens. Daardoor hebben we niet alleen een beeld van het drukken van illegale bladen, soep in de hongerwinter en het leven van onderduikers, maar ook van razzia’s, de afsluiting van de Amsterdamse jodenbuurt en het stelen van alles wat los en vast zat.

Dat stelen, zo blijkt uit hun foto’s, werd niet alleen door Duitsers gedaan. Als je bijna doodgaat van honger en kou valt een heleboel moraal weg. Want iedere hap die je iemand anders ziet nemen komt niet in jouw mond, ieder stukje hout dat iemand anders te pakken krijgt komt niet in jouw kachel. Je karige eigen eten wordt goud waard, je springtouw een luxe schat. Het zal grote gevolgen hebben gehad voor de onderlinge verstandhoudingen, privé en op straat.

Stiekem foto’s maken van zoveel ellende, dat hoeft nu gelukkig niet meer. Maar iedere tijd en ieder leven kent zijn eigen pijn en geluk. Door dat vast te leggen maken we geschiedenis.


Bronnen
- De foto van Cas Oorthuys is in bezit van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en is o.a. gepubliceerd in: Rob Neij en Ernest Hueting: De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding 1899-1989, de Walburg Pers (1989), p. 64 (Marie Kamphuis Archief, inventarisnr 1.1.2).
- Citaat ooggetuige gaarkeukens: http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2015/januari/Hongerwinter-Boek-1.html
- Over De ondergedoken Camera: Wim Ellenbroek (1995): Foto’s vanachter het gordijn, uit de fietstas, of vanonder de regenjas: http://www.volkskrant.nl/archief/foto-s-vanachter-het-gordijn-uit-de-fietstas-of-vanonder-de-regenjas~a405307/
- Over Cas Oorthuys: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cas_Oorthuys


In het reine komen

30 juni 2016Dit zijn twee studenten van de ASCA (nu Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen) ergens tussen 1985 en 1990. Waarschijnlijk hebben ze pauze. De student links is een appel aan het eten, en zegt iets. De student rechts kijkt ernstig voor zich uit, hij lijkt ergens mee te zitten. Of dat zo is, en wat hem dan dwars zit weten we natuurlijk niet.

Wat we wel weten, is dat het volgen van een opleiding tot sociaal werker geen sinecure is. Vooral tijdens de stages kun je jezelf behoorlijk tegenkomen. Over een van die stagemoeilijkheden schreef Wim van der Sluis, die de foto heeft ingestuurd. Hij was methodiekdocent en supervisor aan de ASCA en begeleidde stagiaires, onder andere bij het medisch maatschappelijk werk. Vooral daar merkte hij dat studenten het soms moeilijk hadden met hun eigen inbreng naast de veel grotere ervaring van anderen (dokters, verpleegkundigen) in het team. Vanuit Habermas’ filosofie over communicatie ontwikkelde hij een visie over de waarde van de gedachten, gevoelens en meningen van ieder individu, en hielp daarmee zijn studenten enorm. Daarover schreef ik op 15 maart 2016 een stukje in deze rubriek Uitgelicht, en Van der Sluis reageerde met de volgende aanvulling:

‘Het denken van Habermas ten gunste van teamwork vormde de opmaat voor veel stagiaires om zich gerechtigd te voelen eigen feiten en bevindingen uit te spreken in een professioneel bemand en bevrouwd team.
Het was dus net iets meer dan "oefenen met assertiviteit", want dat doet nog een beetje psychologisch/ therapeutisch aan. Dat is niet slecht, maar het gaat met name om het nadenken over  het idee dat ieder mens zijn  -hopelijk wel doordachte- meningen mag uiten op basis van zijn of haar unieke persoonlijkheid, die altijd en onvermijdelijk meeklinkt in het geven van informatie en oordelen over anderen.
Dus de stagiaire die contact heeft met cliënten of patiënten, heeft altijd wat te melden in het
team en hij of zij moet dat ook doen! Dus: in het reine komen met die geldigheid van spreken, ook al ben je nog groen en onervaren - en dat in de directe omgeving van ervaren professionals met (ook) veel verantwoordelijkheid. Dat is toch filosofie op de werkvloer?’

In het reine komen met de geldigheid van spreken. Ik vind dat mooi. Het gaat nu eens niet over het assertieve gevecht om je gelijk te halen en je niet op je kop te laten zitten. Het gaat over het besef dat jouw kijk op de werkelijkheid, al is die tastend en groeiend, waardevol is. Je persoonlijke ervaringen, gevoelens, gedachten en de reflectie daarop, dat alles vormt een unieke schatkamer, die je elke dag aanvult.

Bron:
Sluis, Wim van der (1987). De sorteermachine van Habermas. Met bijlages uit 1995 en 2016. Marie Kamphuis Archief, inventarisnr 2.1.4


Meer Uitgelichtjes lezen? Hieronder die vanaf mei 2016 t/m 2011:

Uitgelicht januari- mei 2016
Uitgelicht 2015
Uitgelicht 2014
Uitgelicht 2013
Uitgelicht 2012
Uitgelicht 2011 
 
normaal groter grootst