Marie kamphuis stichting

Tekstgrootte

MKS Prijs

Marie Kamphuis Prijs
 
In de dagelijkse praktijk van het maatschappelijk werk ontwikkelen maatschappelijk werkers - al of niet in opleiding - nieuwe methoden, zetten ze nieuwe samenwerkingsvormen op, maken ze een aanbod op maat voor specifieke cliëntgroepen. Het is in het belang van cliënten en de ontwikkeling van het beroep dat deze innovaties een brede bekendheid en mogelijk een bredere toepassing krijgen.

De Marie Kamphuis Stichting draagt hieraan bij met de Marie Kamphuis Prijs die om de twee jaar wordt toegekend, met ingang van 2017 jaarlijks. Voor de prijs worden drie succesvolle initiatieven genomineerd waaruit vervolgens het winnende project wordt gekozen. De winnaars ontvangen een klein geldbedrag en een oorkonde, en het tijdschrift Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) besteedt aandacht aan de winnende projecten.
 

Marie Kamphuis Prijs 2008
Marie Kamphuis Prijs 2006
Marie Kamphuis Prijs 2004

Marie Kamphuis Prijs 2017

Jury

 Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
 Lies Schilder, directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
 Marian Kremers, hoofdredacteur Vakblad Sociaal Werk

Margo Trappenburg, juryvoorzitter. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Na de prijsuitreiking van 2016 ontstond het idee om de Marie Kamphuis Prijs niet eens per twee jaar maar jaarlijks uit te reiken. De opzet was iets gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren, in plaats van drie prijzen waren er drie genomineerden waaruit de jury de winnaar koos. Wat wel gehandhaafd bleef was de presentatie van de drie projecten in de vorm van een korte videofilm, opnieuw tijdens het BPSW Jaarcongres dat op 16 november 2017 in Utrecht werd gehouden. Omdat Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting, verhinderd was werden de genomineerden geïntroduceerd door juryvoorzitter Margo Trappenberg.

Volgens de jury benadrukken de drie inzendingen, zij het op verschillende wijzen, het belang van ervaringsdeskundigheid:
 
Sharon Zweekhorst, Bas Kruisman en Maik Jansen van Autin. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Autin 
Bas Kruisman, Maik Jansen en Jan te Riele 

  
Het project Autin is een laagdrempelige inloopruimte voor mensen met een autisme spectrum stoornis in Doetinchem. Mensen met autisme gebruiken de ruimte om samen dingen te beleven, te ondernemen of te verwerken. Het project werd ingediend door Sharon Zweekhorst, een studente sociaal-cultureel werk, die zelf tot de doelgroep behoort. De jury vond het een charmant en veelbelovend project.
 
Genomineerden voor Kletsborden van Kenniscentrum HAN Sociaal. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Kletsborden
Kenniscentrum HAN Sociaal
 
 
Kletsborden is een spel om te leren praten en denken over jezelf en over sociale relaties, ontwikkeld door docentonderzoekers en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep: de mensen met een licht verstandelijke beperking voor wie het spel primair bedoeld is. Het leek de jury een spel dat voor veel meer groepen en veel meer mensen leuk zou kunnen zijn.
 
Genomineerden voor Samensterk begeleiding van RIB Nijmegen & Rivierenland. Foto: Marie Kamphuis Stichting.Samensterk begeleiding
RIBW Nijmegen & Rivierenland
 
 
Het project Samensterk betreft een interventie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die onder leiding van een professionele hulpverlener een maal per week bij elkaar komen om te praten over hoe het met ze gaat en om een thema verder uit te diepen. Het mooie aan dit project vond de jury dat hier heel precies werd uitgewerkt wat de rol is van een professionele begeleider (sociaal werker) bij dat proces.

Uit deze drie genomineerden koos de jury een winnaar. Uit het juryrapport: "Vanwege de gedegen analyse van de rol van hulpverleners bij het ondersteunen van lotgenotencontact en vanwege de kritische houding ten opzichte van de eigen methodiek is het ons een groot genoegen om de MKS Prijs 2017 toe te kennen aan Jessy Berkvens van RIBW Nijmegen & Rivierenland voor Samensterk!”.
 
Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1000, alle genomineerden ontvingen tevens een certificaat en de biografie van Marie Kamphuis.

Zie ook het verslag in foto's. Voor het juninummer van Vakblad Sociaal Werk schreef Jessy Berkvens dit artikel:
 Berkvens, J. (2018). Van samenhulp naar zelfhulp: Winnaar Marie Kamphuis Prijs voegt bescheiden begeleider toe aan lotgenotencontact in de ggz. Vakblad Sociaal Werk, 19(3), 30-32. doi:10.1007/s12459-018-0044-y


 


Marie Kamphuis Prijs 2016

Jury

 Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
 Lies Schilder, directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
 Marian Kremers, hoofdredacteur Vakblad Sociaal Werk

Rik Bovenberg, voorzitter. Foto: Marie Kamphuis Stichting.De winnaars van de MKS Prijs 2016 werden op 17 november bekend gemaakt tijdens het BPSW symposium ‘Privacy en geheimhouding’ in het congres- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. De jury had dit jaar een lastige taak. Acht interessante inzendingen streden om de prijs. In een aantal daarvan werden nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen teruggezien die niet in aanmerking komen voor de prijs volgens de huidige criteria (niet wetenschappelijk onderbouwd of commercieel), maar die mogelijk wel interessant zijn in nieuwe toekomstige varianten van het sociaal werk. De jury beveelt de Marie Kamphuis Stichting aan om de huidige criteria te heroverwegen.

Uiteindelijk werden twee projecten genomineerd die zichzelf tijdens de prijsuitreiking voorstelden in een korte videofilm:
Spirit of Youth van Zuyd Hogeschool is een ‘equine assisted interventie’, een interventie met de hulp van een paard. Jongeren met beperkingen, hechtingsstoornissen of gedragsproblemen krijgen een stageplaats op een stoeterij. Bij Spirit of Youth, zoals het project heet, wordt op een natuurlijke manier gefocust op datgene wat stagiaires (cliënten) wel kunnen.
StreetPro, in 2014 winnaar van de tweede prijs, ontwikkelde Job Academy, een programma dat kwetsbare jongeren (17-28 jaar) helpt hun weg te vinden op de arbeidsmarkt door middel van een intensieve ‘bootcamp’ van drie dagen in de natuur zonder stromend water, elektriciteit en de telefoon blijft thuis. Het biedt deelnemers de kans om binnen twee weken na het programma aan het werk te gaan.

Bij afwezigheid van juryvoorzitter Margo Trappenburg onthulde Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting, welke van deze bijzondere projecten de eerste en tweede prijs hadden gewonnen. De winnaars ontvingen een geldbedrag van respectievelijk € 1000 en € 500, een certificaat en de biografie van Marie Kamphuis. 
Onderstaande citaten zijn afkomstig uit het juryrapport:
 
1e prijs Job Academy. Foto: Marie Kamphuis Stichting.1e prijs 
Job Academy - StreetPro


"De initiatiefnemers hebben zich verdiept in de werkzame mechanismen van hun methode en registreren hoeveel van de deelnemers daadwerkelijk een baan overhouden aan het experiment (...) De initiatiefnemers hebben afspraken met werkgevers die vacatures beschikbaar stellen voor deze doelgroep. Hierdoor wordt het doel waar jongeren voor werken (een functie bij het betreffende bedrijf) heel duidelijk en haalbaar."
 
2e prijs Spirit of Youth. Foto: Marie Kamphuis Stichting.2e prijs
Spirit of Youth - Zuyd Hogeschool
 
 
"De hulp van de stagiair in het bedrijf wordt gewaardeerd. (...) Het vertrouwen in de kracht van het leven is bij boeren een soort overlevingsmechanisme wat ervoor zorgt dat ze ook de stagiairs kunnen nemen zoals ze zijn. Spirit of Youth is gebaseerd op onderzoek en de initiatiefnemers hebben samenwerking gezocht met kennisinstellingen en andere actoren die ertoe kunnen bijdragen dat er bij het project steeds verder wordt geleerd."
 
Zie ook het verslag in foto’s. In het februarinummer van Vakblad Sociaal Werk staat een kort bericht over de prijswinnaars, in het aprilnummer een artikel over het project:
 De Waard, T. (Samenst.). (2017). Marie Kamphuis Prijs. Vakblad Sociaal Werk, 18(1), 6.
 Van Meerten, M. (2017). In the middle of nowhere zonder telefoon: Winnaars Marie Kamphuis Prijs stomen jongeren klaar voor werk. Vakblad Sociaal Werk, 18(2), 8-10. doi:10.1007/s12459-017-0022-9
 


Marie Kamphuis Prijs 2014

Jury

 Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
 Lies Schilder, directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
 Marian Kremers, hoofdredacteur Maatwerk
 Maria Spijkers, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2012

Rik Bovenberg, voorzitter. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
De uitreiking van de zevende MKS prijs, op donderdag 20 november 2014, kende een andere opzet dan voorgaande jaren. Voor het eerst vond deze plaats tijdens het NVMW jaarcongres, in het Fulco theater in IJsselstein. Het was tevens de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt in het jaar waarop de inzendingen betrekking hadden, de volgende prijsuitreiking zal daarom in 2016 gehouden worden. Er waren dit jaar zes inzendingen, waarvan er drie projecten door de jury waren geselecteerd voor een prijs.

Voorafgaand aan de bekendmaking door wie welke prijs had gewonnen introduceerde voorzitter Rik Bovenberg de drie genomineerden elk project voor het aanwezige publiek in de vorm van een korte videofilm (klik op de titel om het bijbehorende filmpje of website te bekijken):
 
Mantelzorg op Maat
Altingerhof Icare


Altingerhof IcareGerda Kroek, verpleeghuis maatschappelijk werker in de Ouderenzorg Icare, is initiator en ontwikkelaar van het preventieproject vanuit maatschappelijk werk: Mantelzorg op Maat. In dit tweejarig project heeft Gerda een effectieve werkwijze ontwikkeld voor mantelzorgers die zorgen voor hun naaste of familielid met dementie. Daarnaast is er onderzoek gedaan om de preventieve effecten van het maatschappelijk werk project meetbaar te maken.
 
 
MijnGroepOnline.nl
Mijn Groep Online
 
Mijn Groep OnlineGroepswerk behoort tot de core business van het maatschappelijk werk, maar online vindt dit bijna niet plaats. Het initiatief Mijn Groep Online, opgezet in privétijd en met privémiddelen, is een eerste aanzet om te onderzoeken wat werkt in online en blended groepswerk. De samenwerking met cliënten was hierin van cruciaal belang. De eerste resultaten zijn bemoedigend: cliënten nemen het proces meer zelf ter hand en ervaren meer eigenaarschap in het hulptraject.
 
StreetPro
Straatvoetbal Bond Nederland (SVBN)


StreetPro (SVBN)Jongeren die ontregeld gedrag vertonen zijn vaak onthecht van traditionele kerninstituties als gezin en onderwijs. Onder deze groep bevinden zich een groot aantal (dreigende) voortijdig schoolverlaters. StreetPro, een programma van de SVBN, is een werkwijze om 16 tot 23-jarige schoolverlaters door middel van bijvoorbeeld werk, stage of therapie maar vooral één-op-één begeleiding te ondersteunen in het weer teruggaan naar school totdat ze hun startkwalificatie hebben behaald. 
 
Net als voorgaande jaren onthulde juryvoorzitter Roelof Hortulanus welke van deze drie innovatieve projecten de eerste, tweede en derde prijs had gewonnen. De winnaars ontvingen uit handen van Rik Bovenberg een geldbedrag van respectievelijk € 1000, € 500 en € 250 en een certificaat. Tevens krijgen zij allemaal de biografie van Marie Kamphuis.
Onderstaande citaten zijn afkomstig uit het juryrapport:
 
1e prijs - Gerda Kroek, Althingerhof Icare. Foto: Marie Kamphuis Stichting.1e prijs - Mantelzorg op maat

"Uitgevoerd in een gedegen pilot, die al langere tijd loopt. De resultaten blijken uit de pilot, deze zijn goed gemeten. Wat daarbij opvalt is dat de besparing van maatschappelijke middelen goed berekend is. (...) Maatschappelijk werk in de verpleeghuiszorg is geen erg geprofileerde functie. De rol van de maatschappelijk werker in deze pilot is zeker vernieuwend."
 
2e prijs - StreetPro. Foto: Marie Kamphuis Stichting.2e prijs - StreetPro
 
 
"Een wervende manier om zoveel mogelijk jongeren weer terug het onderwijs in te krijgen (...) multidiscipliniteit en het aansluiten op de belevingswereld van de jongeren (...) ze hebben een vast programma element en een flexibel programma element. Er wordt dus écht ingezet op maximaal aansluiten bij de mogelijkheden die de jongeren hebben."
 
3e prijs - Wouter Bruijning en Martijn Wesseling, Mijn Groep Online. Foto: Marie Kamphuis Stichting.3e prijs - Mijn Groep Online
 

"Hoewel overal gekeken wordt naar de ontwikkeling van online of blended hulpverlening, zijn er bij de juryleden geen andere voorbeelden bekend die lijken op dit project (...) Het project lijkt praktijkgericht, bruikbaar en oorspronkelijk (...) Er is veel waardering voor de passie en vasthoudendheid van de maatschappelijk werkers."
 
In het decembernummer van Maatwerk staat een impressie van de prijsuitreiking en in het juninummer van 2015 staat een artikel over de winnaar van de eerste prijs:
 Kremers, M. (2014). Innovatie: Drie terechte winnaars van de Marie Kamphuis Prijs bekroond. Maatwerk, 15(6), 36-37.
 Kremers, M. (2015). 'U hangt bij mij op de koelkast': Mantelzorgondersteuning vertraagt opname. Maatwerk, 16(3), 25-26.


Marie Kamphuis Prijs 2012 

Jury
Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
Lies Schilder, directeur Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
Btisame Boudhan, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2010
 
De Marie Kamphuis Prijs bestond in 2013 tien jaar en werd op 10 april voor de zesde keer uitgereikt, opnieuw bij Movisie in Utrecht. Ditmaal waren er zeven inzendingen waarvan er drie werden genomineerd. Vooraf aan de bekendmaking van de prijzen heette MKS-voorzitter Rik Bovenberg iedereen welkom en gaven de genomineerden een korte presentatie van hun project, die alle drie in het teken stonden van nieuwe (digitale) technieken:
 
Online maatschappelijk werk
Kwadraad Gouda

    
Boris Stil van Kwadraad introduceerde het online maatschappelijk werk dat in 2010 is gestart. Het dienstverleningsconcept rust op drie pijlers: de cliënt kan zelf voor de hulpvorm kiezen die het beste bij hem of haar past, alle online hulpmiddelen zijn direct toegankelijk voor alle cliënten en het online maatschappelijk werk levert een bijdrage aan de missie van het maatschappelijk werk: het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger.
 
Time Out! Project smartphone bij huiselijk geweld
Lumens Groep Eindhoven

 Maria Spijkers, Lumens Groep. Foto: Marie kamphuis Stichting.
De "time-out”-methode helpt mensen die te maken hebben met partnergeweld om escalatie te voorkomen. De app, sinds 2013 ingezet door het Steunpunt Huiselijk Geweld, is een technologische ondersteuning bij deze methode en werd toegelicht door Maria Spijkers van de Lumens Groep. Wanneer één van de partners voelt dat een ruzie uit de hand loopt, start hij of zij met één druk op de knop een time-out. De app controleert ook zelf of er ruzie is en stelt indien nodig zelf een time-out voor.
 
Van Gisteren-Vandaag-Morgen naar NU!
Palier, Materieel Juridische Hulpverlening Den Haag

 Sheila Rimmelzwaan-Bodbijl, Conny Goldman, Inge Verhof en Daniëlle Franken van Palier. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Materieel Juridische Dienstverlening (MJD), een onderdeel van Palier, werd gepresenteeerd door Sheila Rimmelzwaan-Bodbijl, Conny Goldman, Inge Verhof en Daniëlle Franken. Materieel juridische dienstverlening is op alle leefgebieden onlosmakelijk onderdeel van zowel psychische als verslavingsproblematiek. De MJD neemt alle materiële belemmeringen weg die een succesvolle behandeling en resocialisatie van de cliënten in de weg staan, onder meer via de website Geldzorgen onder controle
 
Aan juryvoorzitter Roelof Hortulanus vervolgens de taak te onthullen welke van deze drie innovatieve projecten de eerste, tweede en derde prijs had gewonnen, een geldbedrag van respectievelijk € 1000, € 500 en € 250. De winnaars ontvingen tevens een certificaat.
Onderstaande commentaren zijn afkomstig uit het juryrapport:
 
1e prijs - Hans de Bruijn, Maria Spijkers en Steven Mulder van Lumens Groep. Foto: Marie Kamphuis Stichting.1e prijs - Time Out! Project smartphone bij huiselijk geweld

"Vernieuwend, veelbelovend. (…) Innovatief op 3 aspecten die voor MKSprijs relevant zijn: methodisch gebied, samenwerking en specifieke gerichtheid op bepaalde groep. Bruikbaar en efficiënt: betrekkelijk simpele techniek en gratis toegankelijk. (…) De app vormt  een origineel en ondersteunend instrument in het zorgvuldig omgaan met kerndilemma wel/niet ingrijpen."
 
2e prijs - Boris Stil, René Verkuylen en Wouter Bruining van Kwadraad. Foto: Marie Kamphuis Stichting.2e prijs - Online maatschappelijk werk
 

"Online maatschappelijk werk serieus aangepakt en uitgewerkt. Het aanbod is duidelijk voorbij de experimenteer fase. Maakt maatschappelijk werk breder toegankelijk, is flexibel inzetbaar en sluit aan bij principe van eigen kracht. Maatschappelijk werk is hiermee 7x24 uur bereikbaar. (…) De combinatie van passieve, actieve en interactieve hulpvormen vormt een rijk palet waarbij vooral de interactieve vormen innovatief zijn."
 
3e prijs - Daniëlle Franken, Inge Verhof, Hassan selmani, Conny Goldman en Sheila Rimmelzwaan van Palier. Foto: Marie Kamphuis Stichting.3e prijs - Van Gisteren-Vandaag-Morgen naar NU!
 

"Benadrukken van materiële hulpverlening als kerntaak van maatschappelijk werk in de GGZ is van wezenlijk belang voor profiel van beroep maatschappelijk werk en op dit moment weer innovatief.  De MJD doet hierop een aansprekend aanbod met de website en verder ontwikkelen van E-Health mogelijkheden. (…) De online aanpak stimuleert daarbij dat de cliënt de eigen regie kan nemen en houden."
 
In Maatwerk nummer 2 van april 2013 staan een kort verslag en een fotoimpressie van de prijsuitreiking, in nummer 4 komt de winnaar van de eerste prijs uitvoerig aan bod. 
Vernieuwing in het maatschappelijk werk. (2013). Maatwerk, 14(2), 13.
Prijs. (2013). Maatwerk, 14(2), 23.
Kremers, M. (2013). Het houdt niet op, niet vanzelf: Lumens Groep wint met de app de Marie Kamphuis Prijs. Maatwerk, 14(4), 22-24.
  
 
 
Jury
Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
Iris Leene, voormalig directeur NVMW
Maartje Jongen, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2008
 
Op 7 april 2011 werd de vijfde Marie Kamphuis Prijs uitgereikt. Juryvoorzitter Roelof Hortulanus merkte op dat het aantal inzendingen in 2010 aanzienlijk groter was dan in voorgaande jaren. Waren er in 2008 twaalf inzendingen, in 2010 waren er tweeëntwintig.
Na de opening door de voorzitter van de MKS, Rik Bovenberg, volgde een inleiding door Roelof Hortulanus. De jury was unaniem van mening dat de drie genomineerden zich ten opzichte van de andere inzendingen duidelijk onderscheidden. Na deze inleiding kregen de inzenders de gelegenheid hun project te presenteren:
 
Aan beide zijden van de voordeur
Lumens Groep Eindhoven
 Roos Casemier en Ans Hendrix, Lumens Groep Eindhoven. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Ans Hendrix (rechts), beleidsmedewerker kennis en innovatie lichtte de werkwijze toe van het project. Wijkmaatschappelijk werk en opbouwwerk gaan daar hand in hand. Het gemengde team ("krachtteam") zoekt actief samenwerking met buurtbewoners en professionals in de wijk om tot goede oplossingen en zinvolle activiteiten te komen. Roos Casemier, wijkmaatschappelijk werker, illustreerde deze aanpak aan de hand van een praktijksituatie.
 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven
  
  Jan Kees Meyboom, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Goud Delven, gepresenteerd door directeur Jan-Kees Meyboom, is een combinatie van maatschappelijk werk, actie- en handelings-onderzoek, kwaliteitsverhoging, belangenbehartiging en werken aan betere beeldvorming. Door de praktijk te combineren met onderzoek wil het project op een effectieve manier de positie van cliënten voor het voetlicht brengen en bereiken dat medewerkers systematisch hun eigen handelen onder de loep nemen.
 
Veilige start Zeeland
Porthos Maatschappelijk Werk Walcheren
 Paut Kromkamp, Porthos Maatschappelijk Werk Walcheren. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
De presentatie van de derde genomineerde door projectleider Paut Kromkamp gebeurde heel eigentijds met een videofilm, waarin veel medewerkers aan het woord komen. Voor het project is een speciaal team gevormd rondom "risicopasgeborenen” in Walcheren. Door samenwerking tussen het AMK, het ziekenhuis, het maatschappelijk werk en de JGZ wordt een gesloten keten gevormd met duidelijke regie volgens de 'Signs of Safety' benadering.
 
Na deze presentaties volgde het meest spannende moment van de middag: bekendmaking door de voorzitter van de jury wie welke prijs had gewonnen. De jury stelde vast dat de inzenders de kraamkamers van de vernieuwing beheren: Porthos uit Walcheren ontvangt voor de tweede maal een prijs, SMDD uit Rotterdam wint zelfs voor de tweede maal de eerste prijs en de Lumens Groep uit Eindhoven zorgde in deze ronde voor twee inzendingen. Onderstaand de prijswinnende teams met een beknopte argumentatie van de jury.
 
1e prijs
Goud delven
 1e prijs - Het team van 'Goud delven'. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Het project 'Goud delven' richt zich op professionalisering op alle niveaus. Het gaat uit van de basis van het werk: de contacten met cliënten en wel op zo’n manier dat de inbreng van de cliënt optimaal aan bod komt terwijl de werkwijze van de professional inzichtelijk wordt voor collega’s en bijdraagt aan de 'body of knowledge' in de instelling. Het project zet ook duidelijk in op actie- en handelingsonderzoek dat handelen, leren en onderzoeken combineert.
 
2e prijs
Veilige start Zeeland
 2e prijs - Het team van 'Veilige start'. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
In dit project is de basis een doordacht samenwerkingsverband tussen verschillende instanties en disciplines waarin maatschappelijk werkers een vooraanstaande rol spelen. Opmerkelijk is dat sterk wordt ingespeeld op het creëren van een veilige leefomgeving waarbij van netwerkanalyse gebruik wordt gemaakt. De methode 'Signs of Safety' is daarbij richtinggevend. Gesproken kan worden van een praktisch bruikbare, doordachte en welomschreven werkwijze.
 
3e prijs
Aan beide zijden van de voordeur
 3e prijs - Het team van 'Aan beide zijden van de voordeur'. Foto: Marie Kamphuis Stichting.
Dit is een goed voorbeeld van het werken in krachtwijken, waarbij individuele problematiek en collectieve vraagstukken gezamenlijk worden benaderd door wijkmaatschappelijk werk en opbouwwerk. Met behulp van individuele casuïstiekbesprekingen en een sociale wijkanalyse komt men tot een integrale aanpak die vooral gericht is op bewoners die niet zelf om hulp vragen. Deze werkwijze past goed in zowel Welzijn Nieuwe Stijl als in de opdracht vanuit de WMO.
 
Een compleet verslag van Lou Jagt, secretaris van de Marie Kamphuis Stichting, kan gelezen worden in Toenemend aantal inzendingen voor de Marie Kamphuis Prijs. Hij maakte tevens een reportage voor Maatwerk nummer 3 van juni 2011. De eerste prijswinnaars werden geportretteerd in Maatwerk nummer 4 van augustus 2011, en de Provinciale Zeeuwse Courant berichtte over de winnaars van de tweede prijs.
Jagt, L. (2011). Meer inzendingen ooit: Marie Kamphuis Prijs kent drie innovatieve winnaars. Maatwerk, 12(3), 32-33.
Kremers, M. (2011). Twee maal goud: SMDD/SON wint opnieuw MKS-Prijs. Maatwerk, 12(4), 26-27. 
 
 
  
Marie Kamphuis Prijs 2008
 
Jury
Roelof Hortulanus, bijzonder hoogleraar Universiteit voor Humanistiek
Iris Leene, directeur NVMW
Jan Kees Meyboom, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2006
 
Juryvoorzitter Roelof Hortulanus. Foto: Niranyana Jayamary.De vierde uitreiking van de Marie Kamphuis Prijs 2008 had een nieuwe opzet: vooraf was de winnaar niet bekend. Drie van de twaalf inzendingen waren genomineerd waarvan de uiteindelijke winnaar bekend werd gemaakt op 19 maart 2009. Behalve de genomineerden, juryleden en bestuursleden waren ook studenten maatschappelijk werk van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aanwezig, die een afstudeeronderzoek waren begonnen naar de impact van de prijs op eerdere winnende instellingen.
    
1e prijs
Spraakmakers
 
De eerste prijs is toegekend aan Maartje Jongen voor de ontwikkeling van kinder- en ouderkringen.

Uit het juryrapport: "De kinder- en ouderkringen sluiten aan bij de kern van het maatschappelijk werk, zijn charmant in hun eenvoud, praktisch gericht en makkelijk in te voeren in het maatschappelijk werk op scholen. Bijkomend voordeel is dat de kosten die eraan zijn verbonden, naar wij inschatten, laag zijn waarmee het een aantrekkelijke innovatie is die veel kans maakt op navolging. De kinder- en ouderkringen zijn een laagdrempelige aanvulling op het bestaande instrumentarium van de schoolmaatschappelijk werker. Het concept is nieuw en niet landelijk ingevoerd. Wel weten we dat op sommige scholen in het zuiden ook wordt gewerkt met oudergroepen voor allochtone ouders."

2e prijs
Stabilisatiemethodiek voor problematische schulden
 
De tweede prijs is toegekend aan Rosl Ipskamp, Ferry Helderman, André Moerman en Rogier Vispoel, verbonden aan Stichting Rijnstad Maatschappelijk Werk en Sociale Raadslieden in Arnhem voor de ontwikkeling van Stabilisatiemethodiek voor problematische schulden.

André Moerman, Rogier Vispoel, Ferry Helderman en Rosl Ipskamp (Stichting Rijnstad MWSR). Foto: Niranyana Jayamary.Uit het juryrapport: "Vernieuwend aan het stabilisatieproject Rijnstad vinden we vooral de voorzieningencheck waarmee de primaire schulden worden gesaneerd. Wij beseffen dat de voorzieningencheck onderdeel vormt van een bredere methodiek, maar hebben het idee dat vooral dit instrument praktisch en goed bruikbaar is voor het maatschappelijk werk. 
Lastig vinden wij het te beoordelen of het bewaken van de belastingvrije voet nieuw is. In onze ogen zou dat niet zo mogen zijn en zouden sociaal raadslieden hier standaard op moeten letten, maar als dit niet zo is, is dit een belangrijk vernieuwend element.
De naamkeuze voor het Arnhemse smeergeldfonds is uniek en gedurfd, immers bij smeergeld denk je toch meestal aan iets dat niet geoorloofd is. Naar ons oordeel is het project vernieuwend en (nog) geen gemeengoed."
 
3e prijs
Jeugdinterventieteam Walcheren
 
De derde prijs is toegekend aan Maatschappelijk Werk Walcheren in Middelburg voor de ontwikkeling van het Jeugdinterventieteam.
 
Het Jeugdinterventieteam: Bram van Moolenbroek en Henk Wijkstra (Politie Zeeland), Jacqueline Landman, Linda Lobbezoo en Jeannine Bosman (Maatschappelijk werk Walcheren). Foto: Niranyana Jayamary.Uit het juryrapport: "Jeugdinterventieteams op zich zijn niet nieuw. Toch willen we dit project voordragen vanwege de systematische aanpak (wekelijkse check door politie en maatschappelijk werk), de snelheid van reageren en bieden van daadwerkelijke hulp en de keuze om ouders actief te betrekken. Daarnaast willen we door middel van deze voordracht aangeven dat we het een goede ontwikkeling vinden dat het maatschappelijk werk bij deze risicobeperkende / preventieve aanpakken betrokken is."
 
Lou Jagt schreef een verslag in Maatwerk nummer 3 van juni 2009. In het daarop volgende nummer werden de drie projecten uitgebreid belicht door Saskia Vonk en Janny Terlouw.
Jagt, L. (2009). Spraakmakers, meergeldfond en supersnelle interventies: Marie Kamphuis Prijs stimuleert innovatie. Maatwerk10(3), 21-22.
Vonk, S. & Terlouw, J. (2009). Innovatie bekroond. Maatwerk, 10(4), 11-14.
 
Met vriendelijke toestemming van Niranyana Jayamary voor het gebruik van haar foto's.
Roelof Hortulanus, Universiteit van Utrecht
Wil van Genugten, stafmedewerker NVMW
Hilda van Spijker, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2004

Op woensdag 25 april werd in Rotterdam de Marie Kamphuis Prijs 2006 door voorzitter Douwe van Houten uitgereikt aan Jan Straetemans, directeur van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven (SMDD) in Rotterdam. De SMDD ontvangt deze prijs voor haar Programma Oudere Migranten (POM), dat tot stand kwam in samenwerking met de zelforganisaties Aya Sofya moskee, Abu Rakrak, Avanco en de deelgemeente Delfshaven. Oudere allochtonen zijn vaak niet op de hoogte van de voorzieningen van het ouderenwerk. POM weet hen met succes te bereiken: het percentage deelnemers is in een paar gestegen van 10 naar 50 procent.

Uit het juryrapport: ‘Het betreft een actuele problematiek: het bereik van allochtonen door maatschappelijke dienstverleners. Daarbij is een concrete en doordachte opzet gehanteerd, waarbij eerst goed gekeken is naar de aanwezige bewoners in het werkgebied en hun behoeften, en de uitgangssituatie van de verstrekte dienstverlening getalsmatig is uitgedrukt. Vervolgens heeft men zich concrete en controleerbare doelen gesteld en goed nagedacht over belangrijke voorwaarden voor het realiseren van die doelen, zoals de taalbarrière en bepaalde culturele gewoonten. De effectiviteit van de aanpak is zonneklaar en de toegenomen participatie onder oudere migranten is een positief neveneffect.’

Naast de winnaar waren nog twee projecten genomineerd: Het 3-Partijencontract Consistent en Maatschappelijk werk op de Centrale Spoed Opvang.
Het 3-Partijencontract Consistent is een model voor behandeling bij verslavingsproblemen in de werksituatie. Hiervoor werd Elly Helsloot, vrijgevestigd maatschappelijk werker uit Haarlem, genomineerd. De door haar opgezette methode bestaat uit een contract waarin werkgever, werknemer en maatschappelijk werker afspraken vastleggen om het niet goed functioneren van de verslaafde werknemer te verbeteren. Haar initiatief heeft landelijk navolging gekregen.

Eveline van der Heijden en Loni Ris, maatschappelijk werkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waren genomineerd voor Maatschappelijk werk op de Centrale Spoed Opvang (CSO), een pleidooi voor maatschappelijk werk op de eerste hulp-afdelingen van academisch medische centra.
Maatwerk 3 - juni 2007De praktijk heeft hen geleerd dat patiënten veel baat hebben bij maatschappelijk werk nadat zij een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.
 
De prijsuitreiking werd afgesloten met een "wereldbuffet” dat door oudere migranten was bereid en wist zelfs de cover van Maatwerk te halen.
 
Lou Jagt schreef een verslag in Maatwerk nummer 3 van juni 2007. Het winnende project werd door Marian Kremers beschreven in het daarop volgende nummer.
Jagt, L. (2007). Pareltjes: Uitreiking Marie Kamphuis Prijs. Maatwerk, 8(3), 4-5.
Kremers, M. (2007). Straatbeeld vertaald naar ouderenwerk: Project Oudere Migranten bereikt écht alle ouderen. Maatwerk, 8(4), 4-6.
 
Roelof Hortulanus, Universiteit van Utrecht
Rietje Meijer, directeur NVMW
Wil van Duuren, winnaar Marie Kamphuis Prijs 2002
 
Trots op hun vak, dat straalden de vier maatschappelijk werkers uit aan wie op 19 april 2005 in het Auditorium van het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis de Marie Kamphuis-prijs 2004 uitgereikt werd. Hilda van Spijker en Titia Brouwer van UMC Utrecht, Annemiek Blom van het AMC Amsterdam en Diny Rozendal van UMC Radboud in Nijmegen maakten in woord, gebaar en beeld waar wat het juryrapport kenmerkte als: "een krachtige presentatie die trots op het maatschappelijk werk uitstraalt”. Met overtuiging laten zij zien wat maatschappelijk werk begeleiding kan betekenen voor patiënten in de klinische genetica, en in het bijzonder hoe non-verbale technieken hierbij bruikbaar zijn. Al eerder, in 2004, timmerden zij als "Dutch Four” in Europees verband aan de weg met hun winnende project, Patients seen trough their pictures (Patiënt in beeld).
Een driekoppige jury had uit acht inzendingen er drie uitgekozen voor een nominatie. Genomineerd waren een project van de Reclassering Nederland, getiteld "Het delict centraal” over de methodiek van werken in gedwongen kader, een project van het maatschappelijk werk Dommelregio over het invoeren van outreachend hulpverlenen en het project van de Dutch Four over werken met non-verbale technieken in psycho-educatief groepswerk en individuele counseling binnen de klinische genetica..

Het was aan het bestuur van de MKS om uit deze drie de prijswinnaar kiezen. Gekozen werd voor het Dutch Four project op basis van overwegingen uit het juryrapport: het gaat om een interessante nieuwe werkwijze in een voor maatschappelijk werkers moeilijke werksetting; nut en noodzaak worden krachtig aangetoond, en er is duidelijk ambitie om deze innovatieve interventie (inter)nationaal uit te dragen.

Tijdens het mini-symposium waarbinnen de prijsuitreiking plaats vond, werden – geheel in de geest van de MKS - inleidingen gehouden door praktijkwerkers en wetenschappers. Professor Douwe van Houten, voorzitter van de MKS, verrichtte de opening. De prijswinnaressen brachten met een heldere PowerPoint-presentatie de essentie van het project voor het voetlicht. Professor Berteke Waaldijk hield een inleiding met de titel Altijd bemiddelen – een historische kijk op maatschappelijk werk, waarbij ze opmerkte dat anderen soms goede sier maken met de innovaties van het maatschappelijk werk.

Juryvoorzitter dr. Roelof Hortulanus lichtte het oordeel van de jury toe en overhandigde aan de winnaressen de prijs van € 1000.- en een oorkonde. Het symposium eindigde in een bloemenzee.

Omdat het bij de MKS traditie wordt dat prijswinnaars zitting nemen in de jury van de volgende prijsronde, vroegen bestuursleden van de MKS aan de prijswinnaars om zitting te nemen in de jury van de MKS prijs 2006. Deze vraag werd met enthousiasme beantwoord: goed en nodig dat ons vak aan de weg timmert!
 
Lou Jagt en Gertien Koster publiceerden in Maatwerk nummer 3 van juni 2005 een verslag.
Jagt, L. & Koster, G. (2005). Het beroep in het zonnetje: Marie Kamphuisprijs voor maatschappelijk werk in klinische genetica. Maatwerk, 6(3), 25-26.
  
 
 
Marie Kamphuis Prijs 2002
 
Jury
Marius Ernsting, voorzitter Landelijk Bureau Humanitas
Margot Scholte, hoofdredacteur Maatwerk
Yvonne Lieuw-On, docent Hogeschool van Amsterdam
 
In 2003 werd de Marie Kamphuis Prijs voor de eerste keer uitgereikt. Op 14 april ontvingen Janny van Heerbeek en Wil van Duuren de prijs voor hun meidenwerk bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en voor de ontwikkeling van het draaiboek voor incestverwerkingsgroepen. De prijswinnaars zijn verbonden aan Bureau Jeugdzorg te Gouda.

Vanuit het besef dat groepswerk een goede aanvulling zou zijn op de individuele hulpverlening besloten maatschappelijk werkster Janny van Heerbeek en Wil van Duuren, ervaringsdeskundige vanuit de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling, in 1990 te starten met een groep voor meiden met seksueel misbruikervaringen. De meidengroep is bedoeld voor meiden tussen de 13 en 18 jaar en komt iedere week bij elkaar, in totaal 15 tot 20 keer.
 
Voor de opzet van het programma werden het meidenwerk en de vrouwenhulpverlening als methodieken gebruikt, die steeds verder verfijnd werd. Om anderen van hun kennis en ervaringen te laten profiteren werd de methode op papier gezet, en in 2001 verscheen het draaiboek voor hulpverlening aan slachtoffers van seksuele mishandeling.
 
Een interview met de prijswinnaars is gepubliceerd in Maatwerk nummer 2 van april 2003.
Boet, A. (2003). Meidengroepen rond seksueel geweld: Confronterend, maar ook veilig. Maatwerk, 4(2), 31-33.

 


 
 
normaal groter grootst