over

Het maatschappelijke van het maatschappelijk werk

In 1989 werd de Marie Kamphuis Stichting (MKS) opgericht ter vestiging van de bijzondere leerstoel "Grondslagen van het maatschappelijk werk" aan de Universiteit van Utrecht. De tijd leek rijp om in Nederland nadrukkelijker aandacht te vragen voor een wetenschappelijke onderbouwing van het maatschappelijk werk. Er werd geconstateerd dat alleen al het aantal maatschappelijk werkers en het aantal cliŽnten dat jaarlijks bij het maatschappelijk werk aanklopt om hulp, meer wetenschappelijke aandacht zou rechtvaardigen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische landen is het maatschappelijk werk in Nederland sterk gebonden aan het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO).

Er bestaat van oudsher een sterke scheiding tussen het HBO en het universitaire circuit. In het kader van de kwaliteitsverbetering van het HBO is er de laatste jaren evenwel een toename van de belangstelling voor (toegepast) onderzoek te constateren. Met het stimuleren van de uitwisseling tussen theorie en praktijk wil de MKS een rol spelen als schakel tussen het veld en de wetenschap. Beide terreinen kunnen op voet van gelijkheid met elkaar verkeren en elkaar stimuleren. De MKS oriŽnteert zich primair op de inhoud van het vak maatschappelijk werk. De verbetering van de kwaliteit van het handelen van uitvoerend werkers staat voorop. Van daaruit kan worden teruggekoppeld naar management en beleid.
 
De MKS wil in dat kader stimuleren dat er meer werk wordt gemaakt van de signaleringsfunctie van het maatschappelijk werk en van de afstemming van het maatschappelijk werk op andere maatschappelijke sectoren, zoals de gezondheidszorg, het welzijnswerk, het onderwijs, de sociale zekerheid en justitie. Daarnaast wil de MKS bevorderen dat de rijke geschiedenis van het maatschappelijk werk wordt beheerd en gedocumenteerd.

Doelstellingen

 • Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op het terrein van het maatschappelijk
     werk. 
 • Het vergroten van de professionele kwaliteit van het maatschappelijk werk.
 • Het bevorderen van de reflectie over professionele kwaliteit.
 • Het organiseren dat maatschappelijk werkers en wetenschappers met elkaar in gesprek over
     bovenstaande onderwerpen.

 
 

Bestaande en toekomstige activiteiten en faciliteiten
 • Het instandhouden van de bijzondere leerstoel. 
 • Het initiŽren en ondersteunen van onderzoek op het terrein van het maatschappelijk werk.
 • Het organiseren van eigen MKS-congressen en het leveren van een bijdrage aan andere 
     relevante congressen, studiedagen en symposia.
 • Het organiseren van een tweejaarlijkse Marie Kamphuis Lezing, die wordt gehouden over 
     een onderwerp op het snijvlak van maatschappelijk werk en maatschappelijke 
     ontwikkelingen. 
 • Het opzetten en instandhouden van het Marie Kamphuis Archief.
 • En andere activiteiten die voortkomen uit de doelstellingen van de MKS, zoals de viering
     van  het 100-jarig bestaan van de eerste opleiding voor maatschappelijk werk, de opzet 
     van een website Maatschappelijk Werk en de ondersteuning van onderwijsvernieuwing ten
     behoeve van het maatschappelijk werk.De herijking van de verzorgingsstaat en de 
     introductie van marktwerking leiden volgens de MKS tot trends, die voor het 
     maatschappelijk werk in de nabije toekomst van belang zijn. Het gaat in algemene zin 
     om een veranderende verhouding tussen overheid, verzorgingsarrangementen en burgers. 
     Dat heeft gevolgen voor de professionele rol van maatschappelijk werkers. In het spel van 
     vraag en aanbod is de bemiddeling van beroepskrachten niet altijd nodig.
 

Trend

Anderzijds wordt er een sterker beroep gedaan op de professionele rol, bijvoorbeeld waar het gaat om een verscherpte individuele toetsing van het recht op collectieve voorzieningen. Dit leidt, behalve tot een toenemende discussie over de legitimeerbaarheid van het gebruik van professionele macht, ook tot een hernieuwde aandacht voor traditionele maatschappelijk werk functies als maatschappelijke (re)integratie, rehabilitatie, reclassering, bevordering van sociale cohesie en sociale activering. Daarmee is de maatschappelijke functie van het maatschappelijk werk opnieuw gedefinieerd in termen van een gewijzigde relatie tussen sociaal beleid en sociaal werk en een hernieuwde aandacht voor de verwevenheid van materiŽle en immateriŽle problematiek.
 
Vanuit het perspectief van deze gesignaleerde trends, is de MKS van mening dat de meest algemene opdracht voor het maatschappelijk werk voor de 21ste eeuw is het zodanig toerusten van mensen, dat een volwaardige deelname aan het maatschappelijk verkeer (weer) mogelijk wordt. Daarmee levert het maatschappelijk werk een bijdrage aan de instandhouding van de verzorgingsstaat. De kern van het maatschappelijk werk ligt in het social casework: sociaal beleid als maatwerk in het individuele geval. Hierbij wordt burgerschap in verband gebracht met actieve deelname aan de maatschappij. Dat geldt zowel voor de cliŽnt als voor de maatschappelijk werker. Het is van belang dat de beroepskracht zijn rol en positie effectueert, met name zijn publieke rol als het gaat om het signaleren van sociale problematiek.

 

ANBI

 

Naam van instelling

Marie Kamphuis Stichting (MKS)
ANBI publicatieformulier

 
RSIN
816041635
  
Postadres
Zoekt u ons postadres? Stuur een mail naar mariekamphuis2020@gmail.com en we laten het u weten.

Bestuur
Voorzitter Lisbeth Verharen
Secretaris Arjan Doolaar
Penningmeester    Anoushka Boet
Leden Jolanda van Omme-van Laarhoven
Jan Willem Bruins
 
Organisatie
De Marie Kamphuis Stichting kent geen dienstverbanden, in een aantal gevallen worden vergoedingen verstrekt voor mensen die diensten verlenen. 
De Marie Kamphuis Stichting kan haar werk alleen verrichten dankzij donaties en giften van derden. Voor meer inlichtingen en alle andere informatie over de activiteiten van de Marie Kamphuis Stichting kan contact worden opgenomen met mariekamphuis2020@gmail.com.
 
Activiteiten
Jaarverslag 2023
 
FinanciŽle verantwoording
Financieel jaarverslag 2023