archief

2.1. ASCA - Hanzehogeschool

Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen, waar Kamphuis tot 1970 directrice van was, is in 1948 opgericht. In 1986 werd de ASCA opgenomen in de Rijkshogeschool Groningen en is sinds 2009 ondergebracht in de Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool Groningen.

2.1.1. Vakliteratuur ASCA

2.1.2. Levensverhalen van oud-studenten (1966-1970)

2.1.3. Lesverslagen, werkstukken en foto's van Sibbele Witteveen, student 1966-1970
Foto rechts: introductieweek 1967. Studenten graven een lange sleuf 


2.1.4. Wim van der Sluis

Lesbrieven en overdenkingen.Wim van der Sluis was van 1972-2000 methodiekdocent en supervisor.
Hij wilde zijn studenten niet louter boekenkennis overdragen, maar een eigen doordacht geluid laten horen. Om zijn visie te ontwikkelen gebruikte hij vakliteratuur, zijn eigen werkervaring en gesprekken met studenten. Daardoor geven deze aantekeningen, artikelen, verslagen en lesbrieven een goed beeld van de roerige ontwikkelingen in de samenleving tussen 1972 en 2000 en de weerslag daarvan op het onderwijs aan de ASCA.   


2.2. Sociale Academie De Karthuizer en Hogeschool Amsterdam

De Karthuizer was in 1957 voortzetting van de eerste Nederlandse opleiding sociaal werk, de in 1899 opgerichte Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid. In de jaren tachtig ging de school, samen met de CICSA, op in de Hogeschool Amsterdam.
In het archief, wat de tijd tussen 1978 en 2000 bestrijkt, bevinden zich lesmateriaal, scripties en werkstukken. Ze gaan voornamelijk over gender, vrouwenwerk en methodiek.
Hierboven, onder Interviews maatschappelijk werk(st)ers (1.6.3) vindt u een boekje met interviews en informatie over De Karthuizer.
In het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich een ander deel van het Karthuizer archief (notulen, correspondentie, leerlingenschriften, etc.).

Foto: De Karthuizer in 1975, uit: Ernst Heij en Ernest Hueting: De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding 1899-1989, p.145 (inventarisnr: 1.1.2) 

2.3. Publicaties en brochures

Publicaties en brochures van diverse hogescholen, onder andere naar aanleiding van jubilea en symposia